Uitvoeringsbesluit Jeugdwet

Op grond van de Jeugdwet wordt de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit uitvoeringsbesluit is gebaseerd op de Jeugdwet, die momenteel aanhangig is bij de Eerste Kamer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-11-2013
Einddatum consultatie 24-12-2013
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In dit uitvoeringsbesluit worden over de volgende onderwerpen nadere regels gesteld:
- Reikwijdte Jeugdwet ten aanzien van vreemdelingen,
- Deskundigheidseisen toegang tot jeugdhulp,
- Certificering,
- Jeugdreclassering,
- Vertrouwenspersoon,
- Gesloten jeugdhulp,
- Verwijsindex risicojongeren,
- Gebruik BSN,
- Beleidsinformatie,
- Ouderbijdrage,
- Financiële verantwoording,
- Werkwijze en deskundigheid AMHK.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- jeugdigen,
- ouders,
- medewerkers en instellingen in de jeugdsector,
- gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling

Doel van de stelselwijziging jeugd is: meer preventie en eerdere ondersteuning, hulp en zorg, meer uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders, minder snel problemen medicaliseren, betere samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat. Gemeenten krijgen hierin de regierol.

Doel van de consultatie

Betrokken partijen en het publiek in brede zin worden nu tijdig bij het uitvoeringsbesluit betrokken. Zo wordt zicht gegeven op de besluitvorming tot nu toe en wordt de mogelijkheid geboden actief mee te denken over het uitvoeringsbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het uitvoeringsbesluit is reactie mogelijk.

Meer informatie