Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet werkt met dit wetsvoorstel toe naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Daarom stelt het kabinet voor om premiedifferentiatie tussen vaste contracten en flexcontracten in de WW en een cumulatiegrond in het ontslagrecht te introduceren. Ook stelt het kabinet voor om concurrentie op arbeidsvoorwaarden via payrolling te voorkomen en oproepkrachten meer werkzekerheid te bieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-04-2018
Einddatum consultatie 07-05-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9038
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Ontslag Werkgelegenheid Werkloosheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers en werknemers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In de visie van het kabinet draagt het geheel van wetten en regels – hoewel afzonderlijk allemaal logisch en begrijpelijk – er toe bij dat de keuze voor een arbeidsrelatie (zzp, flexibel of vast) teveel wordt gemaakt op basis van kosten en risico’s in plaats van op basis van de aard van het werk. Dit leidt tot ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Door de voorgenomen maatregelen op het terrein van het arbeidsrecht en de WW worden de institutionele en kostenverschillen tussen vaste en flexibele werknemers verkleind. Dit maakt het aangaan van vaste contracten voor werkgevers relatief aantrekkelijker. Daardoor neemt voor werkenden het perspectief op zekerheid toe.

Waarop kunt u reageren

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de maatregelen die het kabinet voor ogen heeft om de balans tussen flexibele en vaste contracten aan te passen;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel ten einde de kwaliteit van het voorstel te verbeteren.


U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet financiering sociale verzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling ziektewet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Werkloosheidswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet op de loonbelasting 1964

Bron: wetten.overheid.nl