Algemeenverbindendverklaring milieuovereenkomsten

De consultatie betreft een aanpassing van de Wet milieubeheer en een daarop gebaseerde ministeriële regeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-02-2011
Einddatum consultatie 04-03-2011
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De doelstelling van het wetsvoorstel is om binnen de Wet milieubeheer de huidige mogelijkheid van algemeenverbindendverklaring (avv) van afvalbeheersbijdragen te verruimen tot milieuovereenkomsten.
Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om bedrijven die het initiatief nemen om collectief bepaalde milieudoelen te realiseren, te ondersteunen. Hierdoor kunnen belemmeringen worden weggenomen voor bedrijven om te komen tot zelfregulering. Hierbij kan met name worden gedacht aan het voorkomen van ‘free riders’. Het ondersteunende karakter van de wettelijke regeling komt naar voren in het feit dat de avv door de overheid alleen kan plaatsvinden op basis van een verzoek van een belangrijke meerderheid van de private partijen.
De ministeriële regeling geeft aan welke informatie verstrekt moet worden bij aanvragen voor avv of bij ontheffingen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

In beginsel kunnen alle bedrijfssectoren gebruik maken van de mogelijkheid een milieuovereenkomst af te sluiten en deze algemeenverbindend te laten verklaren.

Verwachte effecten van de regeling

De bedrijfssectoren die gebruik maken van de mogelijkheid een milieuovereenkomst af te sluiten kunnen een aanzienlijke milieuwinst realiseren zonder dat deze via wet- of regelgeving wordt afgedwongen.

Doel van de consultatie

Graag willen wij inzicht krijgen in de belangstelling voor de mogelijkheid van het algemeen verbindend verklaren van milieuovereenkomsten. Daarnaast willen wij inzicht krijgen in de redelijkheid en uitvoerbaarheid van de voorwaarden die daaraan worden verbonden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op de gehele wetswijziging en de gehele ministeriële regeling. Ter informatie is ook de Memorie van toelichting bijgesloten.

Meer informatie

  • Memorie van toelichting

  • Regeling algemeenverbindendverklaring milieuovereenkomsten

  • Wijziging Wet milieubeheer