Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

Dit wetsvoorstel vervangt de huidige regeling voor de coördinatie van samenhangende besluiten in afdeling 3.5 van de Awb door een nieuwe regeling. De nieuwe coördinatieregeling is toepasbaar voor het gehele omgevingsrecht. Het wetsvoorstel bevat daarnaast ook nog enkele andere wijzigingen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tot slot past het wetsvoorstel enkele wetten aan met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 van de Awb.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-01-2018
Einddatum consultatie 18-05-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 1715
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers en bedrijven die meerdere vergunningen of ontheffingen nodig hebben om een bepaalde activiteit te kunnen verrichten.

Bestuursorganen die over de verlening van samenhangende vergunningen of ontheffingen moeten beslissen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor burgers en bedrijven: toepassing van de nieuwe coördinatieregeling stroomlijnt de procedures van voorbereiding en rechtsbescherming bij samenhangende besluiten en leidt daardoor tot een vermindering van de administratieve lasten.

Voor bestuursorganen: betere besluitvorming, vermindering van de bestuurslasten.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Algemene wet bestuursrecht

Bron: wetten.overheid.nl

Omgevingswetportaal

Bron: www.omgevingswetportaal.nl