(ontwerp) Besluit bekendmaking veiling kavels B27 en B31

Ontwerpbesluit tot bekendmaking dat de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band voor kavels B27 en B31 worden verdeeld middels een veilingprocedure.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-07-2016
Einddatum consultatie 29-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Op grond van artikel 3.10, derde lid, van de Telecommunicatiewet wordt met dit besluit wordt bekendgemaakt dat de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band voor de kavels B27 en B31 zullen worden verdeeld middels een veilingprocedure.

Tevens wordt, overeenkomstig artikel 3.10, derde lid, van de Telecommunicatiewet de aanvang van de procedure bepaald en worden, voor zover nu reeds mogelijk, de voorschriften en beperkingen vastgesteld die aan de vergunningen voor de kavels B27 en B31 zullen worden verbonden. Ook worden de voorschriften en beperkingen vastgesteld die zullen worden verbonden aan de te koppelen vergunningen voor digitale radio-omroep.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geïnteresseerden in het verwerven van een vergunning voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band.

Verwachte effecten van de regeling

Op basis van het voorliggende besluit worden twee vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band verdeeld, als gevolg waarvan nieuwkomers tot deze markt kunnen toetreden of huidige vergunninghouders hun exploitatie kunnen uitbreiden.

Doel van de consultatie

Het bekendmakingsbesluit wordt met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voorbereid. In dat kader wordt een ieder gelegenheid geboden zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De zienswijze kan op het gehele ontwerpbesluit betrekking hebben.