besluit afwijkend gebruik frequentieruimte

Dit besluit op grond van de Telecommunicatiewet stelt delegatiegrondslagen vast om per regeling eisen te kunnen stellen aan apparatuur waarmee afwijkend gebruik mag worden gemaakt van frequentieruimte, en tevens om opleidingseisen te kunnen stellen aan ambtenaren die als bevoegd worden aangewezen tot dat gebruik. Onder afwijkend gebruik van frequenties wordt bijvoorbeeld het bewust jammen of spoofen van communicatie of het scannen van nummers verstaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-07-2020
Einddatum consultatie 15-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Criminaliteit Terrorisme ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechthebbende frequentiegebruikers (vergunninghouders, vergunningvrij gebruik, enz) kunnen potentieel nadeel, hinder of schade ondervinden van afwijkend frequentiegebruik. Afwijkend gebruik zal daarom alleen deskundig en alleen bij grote uitzondering mogen worden toegepast.

In artikel 3.22 van de Telecommunicatiewet (Tw) is een regeling opgenomen voor zogeheten afwijkend gebruik van de frequentieruimte, dat wil zeggen een frequentiegebruik dat afwijkt van hetgeen bij of krachtens hoofdstuk 3 van de Tw is bepaald. Dat omvat onder andere afwijking van de bestemming zoals neergelegd in het Nationaal FrequentiePlan (NFP) alsmede een gebruik van de frequentie, of inmenging daarop, anders en door een ander dan de (krachtens autorisatie) rechthebbende.

Voor de ministers met taken op het gebied van openbare orde en veiligheid, zoals Defensie en Justitie en Veiligheid, is het gewenst dat van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. In geval van serieuze dreigingen moeten zij kunnen interveniëren op communicatie via frequentiegebruik. Voor de Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen opsporingsambtenaren bestaan reeds vrijstellingsregelingen om in het radiospectrum te mogen storen, scannen of jammen .
Deze vrijstellingsregelingen hadden tot zover nog niet een grondslag in een algemene maatregel van bestuur, die bij deze tot stand wordt gebracht.
Het voornemen is op een later moment een vrijstellngsregeling counter-drones te publiceren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze amvb bevat alleen delegatiegrondslagen en heeft geen directe gevolgen voor bepaalde doelgroepen.
Het afwijkend gebruik van frequenties is voorbehouden aan benoemde departementen, met condities.
Afwijkend gebruik van frequenties (jammen, spoofen, scannen e.d.) kan afbreuk doen aan regulier frequentiegebruik en aan elektronische communicatie. De regeling dient er mede toe legitiem frequentiegebruik adequaat te (blijven) beschermen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Telecommunicatiewet

Bron: wetten.overheid.nl

Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte EODD

Bron: wetten.overheid.nl

Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD

Bron: wetten.overheid.nl

Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie

Bron: wetten.overheid.nl