Besluit diergezondheid

De nieuwe Europese diergezondheidsverordening wordt 21 april 2021 van toepassing. Op dat moment zal de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en alle daarop gebaseerde regelgeving worden ingetrokken en worden de nationale diergezondheidsregels op de Wet dieren gebaseerd. Net als onder de oude diergezondheidsregels blijven nationale regels noodzakelijk. Het bijgevoegde ontwerpbesluit bevat deze nieuwe nationale regels voor diergezondheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2020
Einddatum consultatie 26-08-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het besluit diergezondheid ziet op houders van dieren en andere partijen die zich met dieren bezighouden. Hierbij gaat het onder andere om vervoerders van dieren, exploitanten van verzamelcentra en wasplaatsen en dierenartsen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Europese regels in de diergezondheidsverordening zijn op hoofdlijnen gelijk gebleven aan de oude regels. Hetzelfde geldt voor de nationale regels. Op deelonderwerpen zijn er echter wel veranderingen ten opzichte van de oude situatie. Deels volgen deze rechtsreeks uit de Europese regels. Zo moeten siervogels die naar andere lidstaten verplaatst worden voortaan een diergezondheidscertificaat krijgen en moeten houderijen waar paarden staan geregistreerd gaan worden. Deels zijn er ook wijzigingen in de nationale regels ten opzichte van de oude situatie. Zo kunnen houders van schapen en geiten voortaan zelf kiezen wanneer in het jaar de dieren tegen Q-koorts gevaccineerd worden als dit maar uiterlijk 3 weken voor de dekking of inseminatie wordt gedaan. Wel moeten houders voortaan bijhouden wanneer de dieren gedekt of geïnsemineerd zijn. In paragraaf 5.3. van de toelichting bij het besluit wordt nader ingegaan op de gevolgen van de nieuwe nationale regels.

Waarop kunt u reageren

De internetconsultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

In het ontwerpbesluit staan passages zoals:
In artikel PM (artikel 2.55 oud), tweede lid, wordt “artikel 2.56, tweede lid” vervangen door “artikel PM, tweede lid”.

De PM heeft te maken met het feit dat bij het wijzigen van bestaande besluiten er omnummering moet plaatsvinden. Dit is technisch en niet inhoudelijk van aard.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Rapport van Wageningen Economic Research: Marktwaarde van dieren bij dierziektebestrijding

Bron: edepot.wur.nl