Besluit kwaliteit v so

In het voorgestelde Besluit kwaliteit (v)so worden kerndoelen vastgesteld voor de uitstroomprofielen van het vso, en worden verschillende bepalingen van de Wet kwaliteit (v)so nader uitgewerkt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-08-2012
Einddatum consultatie 12-09-2012
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het Besluit kwaliteit (v)so stelt kerndoelen vast voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Voor het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het uitstroomprofiel dagbesteding komen er twee specifieke sets met kerndoelen. Verder worden er kerndoelen vastgesteld die zullen gelden voor alle leerlingen van het vso; dit zijn de ‘leergebiedoverstijgende’ kerndoelen.
Het Besluit kwaliteit (v)so regelt daarnaast de verdere uitwerking van enkele bepalingen in het Wetsvoorstel kwaliteit (v)so. Dan gaat het bijvoorbeeld om:
- De verplichte inhoud van het ontwikkelingsperspectief in so en vso;
- Voorwaarden voor het deelnemen aan het vavo-examen voor vso-leerlingen;
- De maximumduur van de stage in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel vso;
- De referentieniveaus in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel vso;
- Maatschappelijke stage voor vso-leerlingen

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Scholen voor speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)
- Leerlingen van so en vso en hun ouders

Verwachte effecten van de regeling

Voor de scholen voor so en vso geeft het besluit naar verwachting meer helderheid over de eisen die gelden voor de doelen die zij moeten nastreven met hun onderwijs en de uitgewerkte eisen waaraan zij moeten voldoen.
Voor de leerlingen en hun ouders biedt het besluit naar verwachting meer helderheid over:
- welke vakken de school moet aanbieden;
- welke doelen de school nastreeft met het onderwijs

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is om in een vroeg stadium transparant te zijn over de vast te leggen kerndoelen en de uitgewerkte bepalingen, zodat scholen zich tijdig kunnen voorbereiden op de invoering.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op alle onderdelen.

Meer informatie