Besluit verhoging kindgebonden budget vanaf het derde kind

Het kabinet heeft de ambitie om het aantal huishoudens met kinderen dat onder de armoedegrens leeft, te verlagen. Het verhogen van het kindgebonden budget voor gezinnen met drie of meer kinderen is een effectieve manier om dit te bereiken omdat deze huishoudens vaker in armoede verkeren dan huishoudens met minder kinderen. De regering verhoogt daarom het maximumbedrag vanaf het derde kind van het kindgebonden budget met € 617,– per jaar tot € 919,– per jaar met ingang van 1 januari 2021.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-09-2020
Einddatum consultatie 01-10-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11966
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders met meer dan drie kinderen onder de 18 jaar en die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor kindgebonden budget.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Ouders die recht hebben op kindgebonden budget en meer dan 3 minderjarige kinderen hebben, ontvangen meer kindgebonden budget. Hiermee wordt beoogt de armoede onder kinderen te bestrijden.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt voor een concept-ontwerpbesluit en daarbij behorende toelichting. Omdat de verhoging al ingaat per 1 januari 2020 is en daarmee een spoedige uitvoering is verreist, is de consultatieperiode twee weken.

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen