Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Het onderhavig besluit werkt een aantal technische aspecten uit die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Wet vifo. Specifiek ziet het toe op het nader uitwerken van een aantal onderdelen: (1) de bij de melding te verstrekken gegevens; (2) de mogelijkheid voor een meldingsplichtige om te kunnen verwijzen naar een eerder gedane melding; (3) de wijze waarop opbrengst wordt verstrekt aan de verwerver; (4) informatieverstrekking door andere instanties; en (5) de bewaartermijnen van de gegevens en de wijze waarop de gegevens die in het kader van een informatieverzoek tot identiteitsvaststelling zijn verkregen worden verwerkt.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.