Wet implementatie richtlijn betalingsdienstaanbieders

Op 18 februari 2020 heeft de Raad van de Europese Unie Richtlijn (EU) 2020/284 (richtlijn betalingsdienstaanbieders) aangenomen. Op grond van deze richtlijn worden betalingsdienstaanbieders verplicht om onder voorwaarden alle betaaldata van grensoverschrijdende transacties te delen met de Belastingdienst. Met dit conceptwetsvoorstel wordt beoogd om deze richtlijn te implementeren in nationale wetgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-12-2021
Einddatum consultatie 20-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 13562
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Betalingsdienstaanbieders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Betalingsdienstaanbieders worden onder voorwaarden verplicht om alle betaaldata van grensoverschrijdende transacties te verstrekken aan de Belastingdienst.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele voorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op de Omzetbelasting 1968

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Richtlijn betalingsdienstaanbieders

Bron: eur-lex.europa.eu