Regeling bijzondere bevoegdverklaringen luchtwaardigheid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de actualisatie van de ontwerpregeling bijzondere bevoegdverklaringen luchtwaardigheid voor. Het Nederlandse beleid om onderhoudsbedrijven met een Europese erkenning ook toe te staan het onderhoud uit te voeren van historische luchtvaartuigen die buiten de Europese regelgeving vallen, wordt door de Europese toezichthouder niet geaccepteerd. Om deze luchtvaartuigen toch te kunnen onderhouden is een nationale regeling nodig.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-04-2016
Einddatum consultatie 12-05-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Omdat de regeling een veelheid aan wijzigingen zou ondergaan, met name in de structuur van de regeling, is ten behoeve van de duidelijkheid de regeling integraal herzien en opnieuw vastgesteld. In deze regeling worden nadere regels gesteld over de bijzondere bevoegdverklaringen die op de nationale onderhoudserkenning, te weten de (nationale) Aircraft Maintenance Licence (AML), kunnen worden vermeld en de eisen inzake basiskennis, typekennis en ervaring voor afgifte, verlenging van de geldigheidsduur en wederafgifte.
Doel hiervan is het dichten van de lacune in het onderhoudsregiem binnen Nederland voor luchtvaartuigen die buiten de Europese regelgeving vallen.

Van de gelegenheid is gebruikt gemaakt in de regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008 en de regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML enkele verwijzingen aan te passen. Hiermee worden nadere procedurele regels gesteld over bijzondere bevoegdverklaringen met betrekking tot onderhoudscertificeringspersoneel in verband met de zogenoemde Part-66 AML.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onderhoudsbedrijven en onderhoudstechnici in luchtvaart die betrokken zijn bij historische luchtvaartuigen met een maximaal startgewicht van meer dan 5700 kg, zoals een DC3.

Verwachte effecten van de regeling

Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de aanvraag ven een nationale typebevoegdheid inclusief voorwaarden die kan worden bijgeschreven op de Europese licentie.
De betrokken onderhoudstechnici en onderhoudsbedrijven worden gefaciliteerd in hun werkzaamheden en de overheid (KIWA) dient enkele aanvragen te beoordelen en de licenties aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpregeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele ontwerpregeling en de toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 12 mei 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

De regeling treedt naar verwachting per 1 juli 2016 in werking.

Meer informatie