BHOS-beleidsnota

Reactie

Naam True Price Foundation (Directeur MM Scholte)
Plaats Amsterdam
Datum 15 april 2022

Vraag1

(see english below)
Nexus (samenhang) Ontwikkelingssamenwerking & Buitenlandse Handel

Het Nederlandse bedrijfsleven kan door middel van handel, investeringen en marktkracht een belangrijke rol spelen bij een aantal van de grote wereldwijde uitdagingen van deze tijd. Om de Nederlandse inzet richting het bedrijfsleven een focus mee te geven wordt gekozen voor een focus op de “twin-transities”; de digitale transitie (via onder meer artificiële intelligentie) en de verduurzamingtransitie. Deze twin-transities op digitale innovatie en verduurzaming zullen de komende jaren een grote rol spelen om de Parijs en Glasgow-doelen voor klimaat te halen. Die doelen moeten we in Nederland halen, maar ook wereldwijd. Hoewel er een grote behoefte is aan Nederlandse expertise en investeringen, zien we dat meer nodig kan zijn om het Nederlandse bedrijven te betrekken bij deze transities in (lage en) midden-inkomenslanden.

1. Hoe kan het Nederlandse bedrijfsleven meer betrokken worden bij de twin-transitie in (lage en) midden-inkomenslanden?


(EN)
Nexus between development cooperation and foreign trade

Through their trade, investment and market position, Dutch businesses can play a key role in tackling some of the major challenges facing the world today. The focus of Dutch policy vis-a-vis the private sector will be on the 'twin transitions' of digitalisation (including artificial intelligence) and sustainability – both of which will be key to achieving the Paris and Glasgow climate goals in the years ahead. We must achieve these goals not only in the Netherlands, but across the world as a whole. While Dutch expertise and investment funding are in great demand, we also see that more may be needed when it comes to getting Dutch companies involved in these transitions in low- and middle-income countries.

1. How can we increase the involvement of Dutch companies in the twin transitions in low- and middle-income countries?
Een belangrijk onderdeel van deze strategie zou gericht moeten zijn op het beschikbaar maken van open, digitale informatie over de echte prijs van verhandelde producten en diensten. Een ware digitale echte prijs data revoluttie!

Bij een echte prijs* wordt gekeken naar de effecten die handel hebben op mensenrechten, zoals gedefinieerd in de UNGP 2011 en hiervoor relevante VN conventies, als het Parijs Akkoord en de VN SDG's. En zoals ook recent gespecificeerd in het EU Corporate Sustainability Due Diligence voorstel.

De echte prijs wordt berekend door de kosten voor remediëring van mensenrechten op te tellen bij de marktprijs. Denk aan kosten voor de betaling van een leefbaar loon, leefbaar inkomen of de kosten voor compenseren van CO2, het uit de keten halen van kinderarbeid.

Digitale toepassingen als big data, AI en blockchain, maken het mogelijk om op grote schaal echte prijs informatie te verwerken in markten.

Wanneer de data over echte prijzen van alle verhandelde producten of diensten transparant is, kunnen marktspelers en overheid gezamenlijk actie ondernemen om de mensenrechtenschendingen te remdiëren. Dit bestaat uit een beleidsmix van slimme regelgeving, subsidies, betalen van hogere inkoopprijs, lagere belastingtarieven voor duurzamere en gezondere producten.

Transparantie stelt marktpartijen zelf in staat kosten en baten in prijzen te internaliseren door middel van digitale informatie - waardoor ze op hun kritische pad betrokken raken bij de twin solutions:
- Maak milieu-, sociale en gezondheidskosten transparant op productniveau
- Duurzaamheid en gezondheid verbeteren door de kracht van markten te gebruiken om externe kosten te verlagen
- Consumenten in staat stellen duurzame en gezonde aankoopkeuzes te maken

Alle Nederlandse (MKB) bedrijven zouden daarom moeten kunnen beschikken over de data van de echte prijs van hun producten. Dan kunnen ze zelf actie ondernemen en waar nodig in partnerschap met anderen.

* Meer informatie over de echte prijse methode is te vinden onder deze twee links:
- RINCIPLES FOR TRUE PRICING: https://trueprice.org/download/principles-for-true-pricing/?wpdmdl=10561&refresh=6259c8cf8b3c21650051279
- Valuation Framework for True Price Assessment of Agri-food Products: https://trueprice.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-11-Valuation-framework-for-true-price-agri-food-final-version.pdf

Vraag2

Nederland kent een lange traditie van publieke private samenwerking. Nu de mondiale uitdagingen steeds groter worden, is het van belang deze publiek-private samenwerkingen te verdiepen en te versnellen. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 vastgesteld als actieplan voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers om duurzame ontwikkeling te verwezenlijken wereldwijd.

2. Hoe kunnen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen beter samenwerken om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen?

(EN)
The Netherlands has a long tradition of public-private partnership. As the global challenges grow ever bigger, it is important to deepen and accelerate these partnerships. The Sustainable Development Goals were presented in 2015 as a plan of action for governments, companies, knowledge institutions and private individuals to achieve sustainable development worldwide.

2. How can government, the private sector and knowledge institutions work together better to achieve the Sustainable Development Goals?
Wereldwijd zou de BHOS moeten inzetten op een publie, privaat partnerschap op het gebied van de echte prijs en echte waarde van producten, waaronder in het bijzonder voedsel: geef actoren in de voedselsector de mogelijkheid om echte prijzen op schaal toe te passen:
- Visie: We kunnen alle mensen gezond voedsel bieden met behoud van de natuur en met respect voor de mensenrechten als we de voedseleconomie baseren op echte prijzen.
- Missie: actoren in de voedingssector in staat stellen om op grote schaal echte prijsstelling toe te passen.
- Doel voor 2030: Gezonde voeding betaalbaar maken voor twee miljard mensen extra en voedsel twee keer zo duurzaam maken.

De Nederlandse overheid kan er in dit partnership voor zorgen dat overheden samen met partners prikkels geven om kosten en baten van handel te internaliseren - mét de markt, vanuit ondernemerschap, in plaats van tegen de markt:
- Investeer in mensenrechten, volksgezondheid en milieu door gezonde & duurzame consumptie te subsidiëren
- Milieu-, gezondheids- en externe kosten belasten en duurzame productie van gezonde producten subsidiëren
- Verlaag de overheidsuitgaven voor zaken als gezondheidszorg, klimaatmitigatie en verhoog de economische productiviteit, wat goed is voor zowel duurzaamheid als banencreatie
- Herstel milieuschade en respecteer de mensenrechten
- Zorg voor een leefbaar loon en een leefbaar inkomen waardoor de aankoop van een gezonde (voedsel) producten mogelijk wordt

Onderzoek zou gericht moeten zijn op de volgende zaken:
- Verbeter de basiswetenschap rond het kwantificeren en waarderen van milieu- en in het bijzonder sociale en gezondheidseffecten
- Integratie van mensenrechten en planetaire grenzen
- Draag bij aan de internationale meetstandaard voor meerdere belanghebbenden voor echte prijsstelling
- Ontwikkel wetenschappelijk onderbouwde first-best true pricing-mechanismen op basis van geïntegreerde TCA-beoordelingen van het voedselsysteem en duurzaam mechanismeontwerp
- Bijdragen aan een beleidstoolbox voor regeringen om een echt prijsbeleid op korte termijn te implementeren
- Effectiviteit van interventies beoordelen

Vraag3

Nederland heeft sinds 2016 een actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. Beleidscoherentie voor ontwikkeling heeft als doel om in niet-hulp (OS) beleid schade voor ontwikkelingslanden te verminderen en synergiën en samenwerking te versterken. Het Nederlandse actieplan is in 2018 herzien en geeft een overzicht van vijf Nederlandse beleidsthema’s die een invloed hebben op de ontwikkelingskansen in ontwikkelingslanden. Deze thema’s zijn: (1) het tegengaan van belastingontwijking/ontduiking, (2) ontwikkelingsvriendelijke handelsakkoorden, (3) een ontwikkelingsvriendelijk investeringsregime, (4) verduurzaming van productie en handel en (5) het tegengaan van klimaatverandering.

3. Hoe kan de bovengenoemde Nederlandse inzet op beleidscoherentie voor ontwikkeling verder versterkt of verbeterd worden?

(EN)
The Netherlands has had an action plan on policy coherence for development since 2016. The aim of policy coherence is to reduce the negative effects on developing countries caused by policies in areas other than development, and to strengthen synergies and cooperation. The action plan, which was revised in 2018, identifies five Dutch policy themes that can enhance developing countries’ opportunities for development: (1) combating tax avoidance/evasion, (2) development-friendly trade agreements, (3) a development-friendly investment regime, (4) more sustainable production and trade, and (5) combating climate change.

3. How can the Netherlands’ efforts to achieve policy coherence for development be further strengthened or enhanced?


De huidige beleidsincoherentie in de kern is dat er handel, productie en consumptie is waar internationale doelen worden ondermijnd. De beste oplossing is dat handel integraal die doelen juist respecteert, beschermt. En bij schendingen van deze doelen zorgt voor herstelt, compensatie, preventie van schade. Echte prijzen zijn een uitstekend en bewezen instrument om dit waar te borgen. Het is al veelvuldig door marktpartijen toegepast, zoals later wordt uiteengezet.

Neem bijvoorbeeld voedsel productie en consumptie.
- Gezond & duurzaam eten is te duur: meer dan 3 miljard mensen kunnen zich geen gezond dieet veroorloven
- Ongezond en niet-duurzaam eten is te goedkoop: gezondheids- en milieukosten van voedsel: ~20 biljoen USD/jaar

Toch worden er haarlijks mondiaal honderden miljarden subsidies vertstrekt aan ondruurzaam en ongezond voedsel. Met echte prijs informatie kun je dit aanpassen. Gezonde en duurzamere producten kun je goedkoper maken met subsidies - bijvoorbeeld door ontwikkelingssteun aan boeren en belastingvoordeel voor consumenten. En juist onduurzame producten duurder door dat te belasten met een hoger BTW tarief.

Alleen met accurate digitale informatie over de echte prijs op elke stap in waardeketens kan dit beleid slim worden ingevoerd.

Vraag4

Buitenlandse Handel
Internationale handel en investeringen zijn van groot belang voor de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid. De Nederlandse welvaart wordt voor een derde verdiend door internationale handel en een derde van onze banen zijn verbonden aan internationale handel. Onze internationale concurrentiepositie is onderhevig aan de “twin-transities” (digitalisering/innovatie en klimaat/duurzaamheid) en verschuivende geopolitieke verhoudingen. Het is voor Nederland van groot belang om het verdienvermogen te versterken nu en in de toekomst.

Strategisch en duurzaam handelsbeleid
In anticipatie op de geopolitieke en transitie-ontwikkelingen sturen ook buitenlandse staten sterker op hun nationale en internationale beleid. Zo passen staten in toenemende mate assertievere economische diplomatie toe en zetten zij economische machtsinstrumenten in om hun internationale doelen na te jagen. Nederland kan hierin niet achter blijven. De verwevenheid van ons land met de rest van de wereld is groter en kwetsbaarder dan ooit. Als onderdeel van een samenhangend buitenland beleid, zal Nederland zich toeleggen op een strategisch en duurzaam handelsbeleid.

4. Hoe kan de overheid het duurzame verdienvermogen van Nederlandse bedrijven in het buitenland versterken?

Foreign trade
International trade and investment are crucial to prosperity and jobs in the Netherlands. International trade accounts for a third of our national income and is linked to a third of our jobs. But our international competitiveness faces risks posed by the twin transitions (digitalisation/innovation and climate/sustainability) and the shifting geopolitical balance of power. It is therefore vital for the Netherlands to strengthen its earning capacity, both now and in the future.

Strategic and sustainable trade policy
Other states are also anticipating the above-mentioned transitions and geopolitical shifts, and are adjusting their national and international policies accordingly, for instance by pursuing their international objectives through more aggressive economic diplomacy and the use of economic instruments of power. The Netherlands cannot afford to fall behind. Our country’s interconnections with the rest of the world are both greater and more fragile than ever. The Netherlands will therefore focus on strategic and sustainable trade policy as part of its coherent foreign policy.

4. How can the government strengthen Dutch companies’ sustainable earning capacity abroad?
Nederland kan met digitale informatie over echte prijzen als economie ten opzichte van anderen Europese landen enorm profiteren van een goede prestatie op mensenrechten, in lijn met de op hande zijnde EU mensenrechten wetgeving. Want het zal bedrijven aanzetten om radicaal, nieuwe innovaties te identificeren. Deze innovaties zullen het verdienvermogen van Nederland duurzaam laten groeien en bloeien.

Tientallen bedrijven hebben dit reeds laten zien hoe dit werkt. Stap 1 is om precies in kaart te brengen wat de echte kosten zijn in de waardeketen van een product; hoeveel kost het om mensenrechten te herstellen? Stap 2 is om helder te maken wat een propositie is in 2030 zónder sociale en milieukosten - waar geen verschil is tussen de echte prijs en marktprijs. Bijvoorbeeld doordat er leefbaar lonen zijn, geen vervuiling of uitbuiting. Stap 3 is om innovaties te identificeren die hiertoe leiden. Dit zijn (a) technische en product innovaties, (b) sociale innovaties - via bijv. partnerhips met klanten, leveranciers, overheden, financiers, maatschappelijke organisaties of vakbonden en (c) regelgeving, belastingen of subsidies.

Tony's Chocolonely is een bedrijf dat een vergelijkbare logica succesvol heeft toegepast. Zo hebben zij hun commitment om slavernij in waardeketens aan te pakken mede kunnen realiseren door goede, digitale echte prijs informatie over de situatie bij kleine boeren en cooperaties. Hetzelfde geldt voor hun ambities voor leefbaar inkomens. Maar denk ook aan de Jumbo supermarkt, Fairphone en vele anderen. Naast sociale data is er ook een grote kans om data te hebben over de echte prijs van natuurlijke impacts. De CEO van Ahold Delhaize, Frans Muller, noemde het belang informatie over echte prijzen in een recent interview (minuut 33): https://open.spotify.com/show/5QTejFotzb1MwrO9a2CzYP .

Vraag5

Thema’s en sectoren van de toekomst
Nu de wereld in transitie is om een goede toekomst voor ons en de generaties na ons te bewerkstelligen verandert de focus van bedrijven, overheid en kennisinstellingen.

5. Op welke thema’s of sectoren ziet u kansen om internationaal te ondernemen?

(EN)
Themes and sectors of the future
The focus of companies, governments and knowledge institutions is changing in light of the global transition to ensure a bright future for current and future generations.

5. In which themes or sectors do you see opportunities for international enterprise?
In principe op elke thema en elke sector. Speciale aandacht voor voedsel, energie, bouw en infrastructuur, de financiele sector, afvalverwerking en recycling is nuttig, omdat hiermee veel bijgedragen kan worden aan de SDG's.

Vraag6

Samenwerking publiek-privaat en rol Midden en Klein Bedrijf (MKB)
Een succesvolle aanpak op het gebied van internationale handel vraagt samenwerking tussen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Het is nuttig om aan te sluiten op de behoeftes van de markt. Waar zijn bedrijven (specifiek het MKB) mee geholpen om de exportkracht en innovatiekracht te vergroten?

6. Hoe kan de overheid het bedrijfsleven (specifiek het MKB) dat internationaal onderneemt (of dat zou willen) beter ondersteunen om zaken te doen in het buitenland?
a. Welke ondersteuning hebben bedrijven nodig om internationaal succesvol te zijn op terreinen van digitale innovatie (innovatiesamenwerking) en verduurzaming?
b. Voor handel met welke landen (of regio’s of markten) zou ondersteuning moeten zijn?
c. Wat zou de overheid op het gebied van handelsbevordering niet meer moeten doen?

(EN)
Public-private cooperation and role of SMEs
A successful approach to international trade requires cooperation between the public, companies, civil society and government. It is also useful to align with market demand. What would help companies, and SMEs in particular, to increase their export performance and innovative capacity?

6. How can the government better support companies (and SMEs specifically), that are doing or wish to do business abroad?
a. What type of support do companies need in order to achieve international success in the areas of digital innovation (innovation partnerships) and sustainability?
b. For what countries, regions or markets should the government provide private sector support?
c. What type of trade promotion activities should the government stop doing?
Met name MKB kan profiteren van informatie over de echte prijs van geïmporteerde en geëxporeerde producten en diensten. De overheid zou daarom marktspelers kunnen ondersteunen om echte prijzen te hanteren. BHOS zou echte prijzen enerziijds als een instrument kunnen aawenden om mensenrechten regels te respecteren. En anderzijds kan het dit als zelf-reguleringsinstrument kunnen (laten) omarmen.

- Transparantie van echte prijzen betaalbaarder, betrouwbaarder en vergelijkbaar maken
- Maak het uiten van voorkeuren voor duurzame en gezonde producten mogelijk in keuzes - door middel van toepassingen van echte prijzen bij klanten en verkooppunten. Dit kan zowel bij consumenten zijn, in het schap. Als bij zakelijke inkopers, bij publieke en private aanbesteders.
- Creëer endogene marktprikkels, door te zorgen dat belastingen en subsidies, zoals RVO regelingen, worden verschaft op basis van presaties gerelateerd aan echte kosten in waardeketens van producten of diensten.

De lage en midden-inkomenslanden waar Nederlandse bedrijven het meest uit exporteren of naar importeren zouden geprioritiseerd moeten worden.

Voorbeelden van toepassingen van True Pricing onder MKB bedrijven die internationaal zaken doen:
- True Price of Cocoa - Tony's Chocolonely - https://trueprice.org/wp-content/uploads/2018/11/The-True-Price-of-Cocoa.-Progress-Tonys-Chocolonely-2018.pdf
- True Price of Mango's - Jumbo Supermarkt - https://www.impactinstitute.com/wp-content/uploads/2021/03/Tussentijdse_rapportage_Mango.pdf

Vraag7

Ontwikkelingssamenwerking
Development cooperation

Nederlandse inzet op Ontwikkelingssamenwerking

Nederland is op verschillende thema’s actief op gebied van ontwikkelingssamenwerking. Zo investeren we in het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en zetten we extra in op opvang in de regio, toegang tot vaccins, klimaatadaptatie en -mitigatie. Nederland gaat door met wat goed gaat en focust op waar Nederland goed in is, zoals verbinding tussen diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Meer informatie over het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van Nederland is te vinden op www.nlontwikkelingssamenwerking.nl.

7. Waar is Nederland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking volgens u goed in? Op welke thema’s zou Nederland een aanjagende rol kunnen vervullen?

(EN)
Dutch development cooperation activities

The Netherlands is actively pursuing a number of policy themes in the area of development cooperation. For example, we're investing in efforts to advance the Sustainable Development Goals (SDGs), reception in the region, access to vaccines, and climate adaptation and mitigation. The Netherlands will continue its efforts in areas where progress is being made and will focus on its strengths, such as linking diplomacy and development. For more information about Dutch development policy, go to www.nlontwikkelingssamenwerking.nl.

7. In your opinion, what are the Netherlands’ strengths when it comes to development cooperation? In which policy themes could the Netherlands play a leading role?
Nederland heeft potentie om absolute koploper te worden in daadwerkelijk duurzame handel, op basis van echte prijzen. Nederland heeft al jaren ervaring met publiek-private samenwerking in het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Echter, alleen zelf-regulering door oa. certificering, convenanten en partnerships is onvoldoende gebleken voor echte voortgang.

Met echte prijzen kan dit beleid op drie elementaire punten worden aangevuld:
(1) duidelijk transparantie over de echte prijs van alle producten en diensten,
(2) harde afspraken over de voortgang op sociale en milieukosten of echte prijzen richting 2030, 2050 en 2100, in lijn met de SDG's en unversele mensenrechten conventies
(3) een agenda op innovaties voor proposities, partnerships en overheidsbeleid.

Het kernmerkende van Nederlands beleid kan juist zijn dat het relatief holistisch is; gericht op álle mensenrechten die beschermd en gerspecteerd moeten worden, in de context van handel.Vraag8

Innoveren op OS

Nederlandse internationale samenwerking is flexibel en kennisintensief, we zijn vernieuwend. Zo ontwikkelt Nederland nieuwe manieren van werken en partnerschappen die daarna door bijv. de Europese Commissie en Wereldbank worden opgepakt of opgeschaald. De Nederlandse internationale samenwerking fungeert dus veelal als een creatieve en kennisintensieve incubator (een broedplaats voor nieuwe ideeën. Nederland is een relatief kleine donor, maar als lidstaat van de EU en via bilaterale hulp kan Nederland de zichtbaarheid van EU-hulp vergroten en additionele relevante kapitaalstromen generen.

8. Op welke manier en op welk vlak kan de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking nog meer innoveren?

(EN)
Innovative development cooperation

Dutch international cooperation is flexible and knowledge-intensive. We are also innovative, developing new ways of working and new types of partnership that are subsequently adopted or scaled up by others, like the European Commission and the World Bank. In this respect, Dutch international cooperation is like a creative and knowledge-intensive incubator. We are a relatively small donor, but as an EU member state and through bilateral aid we can make EU aid more visible and generate additional, relevant capital flows.

8. In what other ways and areas could Dutch development cooperation innovate more?

SImpel: vol inzetten op handel op basis van transparantie over echte prijzen. Zoals er nu bij internationale politieke instituties al wordt ingezet op leefbaar lonen en inkomen, zou dit op alle dimensies van duurzaamheid moeten worden gedaan.

Vraag9

Een donor met durf

De Nederlandse internationale inzet is gedurfd, omdat we financiële investeringen koppelen aan onze diplomatieke inzet en expertise. We continueren thema’s waar we traditionele meerwaarde hebben: seksuele en reproductieve rechten en gezondheid (SRGR), water, voedselzekerheid en veiligheid & rechtsorde. Daarbij kunnen we nog meer gebruik maken van het diplomatieke gewicht van o.a. de EU. We investeren in systeemverandering om te zorgen dat we de SDG’s in 2030 realiseren. Met systeemverandering bedoelen we dat we de systemen die armoede en ongelijkheid in stand houden aanpakken.

9. Op welke manier/welk vlak kan Nederland als donor nog meer durf te tonen?


(EN)
A bold donor

Dutch international efforts can be characterised as bold, because we link financial investment to diplomatic efforts and expertise. We will continue our work on themes where we have always added value: sexual and reproductive health and rights (SRHR), water, food security, and security and the rule of law. We will also make better use of the diplomatic weight of the EU. To ensure we achieve the SDGs by 2030, we will invest in systemic change, i.e. tackling the structures that maintain poverty and inequality.

9. In what ways or areas could the Netherlands, as a donor, be even bolder?
Het is van belang dat BHOS investeert in de volgende concrete resultaten in internationale samenwerking, zodat handel in de kern in lijn is met mensenrechten, klimaatdoelstellingen en de SDG's:

1. Stappenplan 2030
- Roadmap om SDG's te realiseren via true pricing in 2030
- Vergroot de wetenschappelijke basis op beleids- en marktbenaderingen

2. Vaardigheden en begrip
- Capaciteren huidige en toekomstige professionals en leiders
- Op wetenschap gebaseerde belangenbehartiging voor een groter publiek

3. Normen
- Standaard om echte prijzen van voedselproducten te meten, door de non profit, open source methode te omarmen uit te bouwen in een mondiale publiek private samenwerking.
- Database met product-landbenchmarks en factoren

4. Gereedschap
- Toolbox om pragmatisch echt prijsbeleid te introduceren
- Toolbox waarmee KMO's en boeren echte prijzen kunnen hanteren

5. pilots
- Pilots om bewezen effectieve marktinterventies te identificeren
- Pilots om bewezen overheidsinterventies te identificeren

6. Scale-up programma:
- Ecosysteem om partners in de hele waardeketen te verbinden
- Platform om schaal-effectieve marktinterventies te financieren

Vraag10

Afrondende algemene vraag

10. Heeft u nog andere punten van aandacht die u vindt dat meegenomen dienen te worden in de nieuwe beleidsnota?


(EN)
General closing question

10. Are there any other points that you believe should be included in the new policy document?

Nederland werkt al tien jaar in een publiek private partnership aan de ontwikkeling van True Pricing Methode. De methode is eigendom van de non profit True Price Foundation en het is van belang dat er collectief begrip komt over echte prijzen. En dat Nederland werkt aan internationale partnerschappen om deze methode te verspreiden en toe te passen.

Het lukt door een technische storing volgens het systeem niet om bijgaand document te uploaden:
- NEDERLAND MET ECHTE PRIJZEN. NIET DUURDER, MAAR DUURZAMER

https://trueprice.org/wp-content/uploads/2020/09/Nederland-met-echte-prijzen.pdf

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat echte prijzen het meest direct relevant zijn in de context van directe (negatieve effecten of juist positieve effecten van) handel. Uiteraard staat dit los van de noodzaak voor goed beleid gericht op onder meer noodhulp, bevordering van vrede en veiligheid, internationale rechtsorde, bescherming van rechten van LHBTI en andere uitdagingen die meer indirect verband houden met, maar zeker niet losstaan van, handel.