Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet BIBOB

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur en de Wet op de kansspelen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-02-2010
Einddatum consultatie 19-03-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een aantal sectoren, waaronder de vastgoedsector, onder de werking van de Wet BIBOB te brengen. Tevens wordt de burgemeester met een bestuurlijke sluitingsbevoegdheid in staat gesteld effectiever criminogene branches en activiteiten, die niet vergunningplichtig zijn, te weren. Voorts voorziet het wetsvoorstel in het instellen van een kwaliteitscommissie, het verruimen van de adviestermijn voor het Bureau BIBOB tot maximaal 12 weken en krijgt de lokale driehoek inzage in het advies. Ook wordt voorgesteld, door het verstrekken van een afschrift van het advies aan betrokkene, de rechtsbescherming beter te waarborgen. Met deze maatregelen komen wij tegemoet aan de wens van verschillende bestuursorganen om de toepasbaarheid van het instrument BIBOB verder te verbeteren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers in de sectoren die onder de werkingssfeer van de wet worden gebracht, kunnen te maken krijgen met een BIBOB-toets.

Verwachte effecten van de regeling

Een effectievere toepassing van het huidige BIBOB-instrumentarium en integriteitsbevordering van de overheid bij het handelen in de vastgoedsector. Tevens krijgt de burgemeester handelingsperspectief door de introductie van de sluitingsbevoegdheid zodat ook bij evident criminogene activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt, kan worden opgetreden.

Doel van de consultatie

Inzicht bieden in de voorgestelde wijzigingen van de Wet BIBOB en het verkrijgen van reacties daarop.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt uw reactie geven op het wetsvoorstel en op de memorie van toelichting.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht