Wet CO2-heffing industrie

Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van de CO2-heffing industrie zoals aangekondigd in het Klimaatakkoord. De vormgeving van de heffing is erop gericht te borgen dat de reductiedoelstelling voor de industrie zoals afgesproken in het Klimaatakkoord wordt gerealiseerd, terwijl het gelijke speelveld met omringende landen zo min mogelijk wordt aangetast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-04-2020
Einddatum consultatie 29-05-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Belasting Industrie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zie het bijgevoegde consultatiedocument.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie het bijgevoegde consultatiedocument.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op ieder onderdeel van het conceptwetsvoorstel en van de concept memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten