COINS (standaard voor gegevensuitwisseling)

Forum Standaardisatie toetst om de standaard COINS niet meer te verplichten of aan te bevelen aan de overheid. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies van de experts.

COINS is een standaard voor uitwisselen van samenhangende digitale bouwinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over het gebruik van ICT-standaarden en onderhoudt de lijst met ICT-standaarden die verplicht of aanbevolen zijn voor de overheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-01-2022
Einddatum consultatie 25-02-2022
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid ICT Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het is van groot belang dat we onze digitale gegevens veilig en makkelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Forum Standaardisatie helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties.

Sommige standaarden bieden inmiddels onvoldoende toegevoegde waarde om aan te bevelen of te verplichten aan de overheid. Dit kan zijn omdat een opvolger beschikbaar is of omdat de standaard om redenen niet meer op voldoende draagvlak kan rekenen van overheden, de publieke sector of het bedrijfsleven. Deze standaarden komen daarom niet meer in aanmerking voor de Lijst Open Standaarden van Forum Standaardisatie.

Het gebruik van COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) bevordert systeemonafhankelijke gegevensuitwisseling van samenhangende digitale bouwinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Expert adviseren om COINS 2.0 te verwijderen van de ‘pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie. COINS 2.0 heeft end of life-status bereikt. De beheerorganisatie BIM-loket doet geen investeringen meer in de doorontwikkeling en in het beheer van de standaard. Experts signaleren dat (internationale) opvolgers beschikbaar zijn. Vanuit gebruikersperspectief neemt draagvlak voor de standaard af. Belangrijke stakeholders uit de overheid zijn het gebruik van de standaard aan het afbouwen.

Experts onderschrijven wel het nut van een standaard voor het uitwisselen van verschillende soorten bouwinformatie in samenhang. In de toetsing kwam het aandachtspunt naar voren om potentiële opvolgers aan te melden voor de Lijst Open Standaarden van Forum Standaardisatie.

Waarop kunt u reageren

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op bijgevoegde vragen. U hoeft alleen te reageren op het onderwerp waarop u commentaar heeft.

Daarnaast kunt u elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), die van invloed kan zijn op het besluit om COINS 2.0 te verwijderen van Lijst Open Standaarden.

Alle reacties die wij binnen de termijn ontvangen worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

Downloads

Externe bronnen

COINS

Bron: forumstandaardisatie.nl

Toetsingsprocedure

Bron: forumstandaardisatie.nl