Consultatiedocument implementatie ATAD1

Onder Nederlands voorzitterschap is een Europese richtlijn tegen belastingontwijking tot stand gekomen, de zogenoemde ‘Anti Tax Avoidance Directive’ (hierna: ATAD1). ATAD1 biedt een minimumharmonisatie ter bescherming van de belastinggrondslag. Met dit conceptwetsvoorstel wordt beoogd ATAD1 te implementeren in nationale wetgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) en de Invorderingswet 1990 (Invorderingswet).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-07-2017
Einddatum consultatie 21-08-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Internationaal opererende ondernemingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De maatregelen leiden naar verwachting tot een verhoging van het belastbaar bedrag voor de vennootschap van internationaal opererende ondernemingen.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele consultatiedocument betrekken alsmede worden belangstellenden uitgenodigd om hun reactie te geven op 3 consultatievragen.

NB:
Met het oog op de demissionaire status van het kabinet en de lopende onderhandelingen over een nieuwe regeerakkoord is in dit conceptwetsvoorstel het implementeren van de minimumnorm als uitgangspunt genomen. Hierdoor wordt uitdrukkelijk ruimte gelaten voor een volgend kabinet om standpunten in te nemen die verder gaan dan de minimumnorm. Daarnaast is expliciet geen standpunt ingenomen over de wijze van terugsluis van de eventuele opbrengst als gevolg van de implementatie van ATAD1. Ook dat is aan een volgend kabinet. Daar waar strikte implementatie van de minimumnorm echter leidt tot een onevenredige toename van de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst is er in het conceptwetsvoorstel wel voor gekozen om verder te gaan dan de minimumnorm.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen consultatiedocument ATAD1

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Bron: wetten.overheid.nl