Wetswijziging deponering in handelsregister langs elektronische weg

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-07-2014
Einddatum consultatie 05-09-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het opstellen en deponeren van de jaarrekening sneller, makkelijker en efficiënter maken voor ondernemers door rechtspersonen uitsluitend langs eenvormige elektronische weg, dat wil zeggen via SBR of online service “Zelf deponeren jaarrekening”, hun jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te laten deponeren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deponeringsplichtige rechtspersonen, softwareleveranciers, financieel intermediairs en de Kamer van Koophandel.

Verwachte effecten van de regeling

Het opstellen en deponeren van de jaarrekening zal sneller, makkelijker en efficiënter worden voor ondernemers. Door bij het opstellen van de jaarrekening in de eigen boekhouding gebruik te maken van SBR-standaarden, kunnen gegevens uit die boekhouding door de ondernemer straks ook worden gebruikt voor andere applicaties en voor (toekomstige) andere uitvragende partijen, zoals overheidspartijen, banken en intermediairs. Verantwoordingsrapportages hoeven dan niet langer in verschillende formaten op verschillende manieren bij de verschillende overheidspartijen te worden aangeleverd. Dit is voor alle partijen efficiënter. Daarnaast hoeven de benodigde gegevens niet meer diverse malen ingevoerd te worden en de bescheiden hoeven niet meer gekopieerd en via e-mail of post verzonden te worden. De gegevens kunnen direct vanuit de eigen administratie samengevoegd en verzonden worden. Een ondernemer kan hierdoor eenvoudiger en tijdig aan zijn verplichtingen voldoen. Bovendien neemt de kwaliteit van de rapportages, zoals de jaarrekening, toe, omdat er minder risico is op fouten in het overnemen van cijfers uit de administratie in de jaarrekening. De kwaliteit van die in het handelsregister gedeponeerde bescheiden neemt hierdoor eveneens toe. Gebruikers van het handelsregister, denk aan investeerders, afnemers, leveranciers en andere zakenpartners, hebben hier baat bij. Verder ontstaat de mogelijkheid om de ondernemer betere toegang te bieden tot bedrijfseconomische gegevens en vergelijkende cijfers van branchegenoten, waardoor ook benchmarking wordt vergemakkelijkt.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen van het wetsvoorstel.

Meer informatie

  • Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

  • Bedrijfseffectentoets