Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Digitale toegankelijkheid van de overheid is van groot belang voor ouderen en mensen met een beperking. Dit Besluit dient ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/2102 en verplicht overheidsinstanties tot het toepassen van toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Deze (open) standaard was reeds opgenomen op de 'pas-toe-of-leg-uit-lijst' van het Forum Standaardisatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-10-2017
Einddatum consultatie 13-11-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 8351
Onderwerpen Gemeenten Organisatie en beleid Provincies Rijksoverheid Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Overheidsinstanties: bestuursorganen, organen, personen en colleges als bedoeld in artikel 1:1, tweede lid, Awb en rechtspersonen met een wettelijke taak.
- Ouderen en personen met een beperking.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Overheidsinstanties moeten zorgen dat hun websites en apps toegankelijk worden. Zij moeten daartoe hun werkprocessen en ICT-systemen aanpassen.
- Ouderen en personen met een beperking. Zij krijgen betere toegang tot digitale informatie en diensten van overheidsorganisaties.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen gereageerd worden. Er is sprake van implementatie van EU-regelgeving, waardoor er voor NL geen mogelijkheid is om van de inhoudelijke normstelling af te wijken.

Downloads

Overige documenten

  • Concept-besluit in toegankelijke opmaak