Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO en andere besluiten

Mogelijk maken van deelexamens vo voor vso-kandidaten. Combinatie van wiskundevakken verduidelijken. Aanpassing tijdpad melding se-cijfers aan DUO en mutaties hiervan. Vak op hoger niveau: herexamen op oorspronkelijk niveau mogelijk. Wijziging naam M&O in “bedrijfseconomie”. Prijsbijstelling eindexamen voor extraneï en (deel)staatsexamens. Cijferbeoordeling CKV en opnemen in combinatiecijfer

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 april 2017