Voorstel van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995

Reactie

Naam mr. W.E. Pors
Plaats Den Haag
Datum 25 januari 2021

Vraag1

Analyse en evaluatie van het wetsvoorstel
Het toekennen van de bevoegdheid om dwanglicenties te verlenen aan de Minister van VWS voegt niets toe; ook de Minister van EZK kan dwanglicenties verlenen in het belang van de volksgezondheid. Daarvan zal niet louter op grond van economische belangen worden afgezien. Het voorstel om in een Nederlandse wet de dataexclusiviteit en martkexclusiviteit, die op EU-niveau geregeld is buiten werking te stellen zal geen effect hebben, met name niet voor zover markttoelatingen door het European Medicines Agency en de Europese Commissie verleend worden, omdat die handelen op basis van de EU-regelgeving, niet op basis van de Nederlandse wet. Zie bijgaand artikel, dat op 25 januari gepubliceerd is op www.ie-forum.nl en op www.lsenr.nl. Dit is mijn persoonlijke visie; het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Bijlage