Elektriciteits- en gasregeling

De conceptregeling geeft uitvoering aan de Elektriciteits- en gaswet en het Besluit elektriciteit en gas. De volgende nieuwe onderdelen worden uitgewerkt: investeringsplannen voor systemen, het kwaliteitsborgingssysteem en het bepalen van de windsnelheid en het productieprofiel van een windpark. De windsnelheid en het productieprofiel wordt i.v.m. een andere doorlooptijd apart geconsulteerd. Vervolgens wordt het aan deze regeling toegevoegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-10-2015
Einddatum consultatie 18-11-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken Economie Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze regeling maakt onderdeel uit van de wetgevingsagenda STROOM. Doel van de wetgevingsagenda STROOM is te komen tot wetgeving die duidelijker en eenvoudiger is, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. Wetgeving die bovendien op inzichtelijke wijze is geënt op de Europese wetgeving, die een concurrerende economie faciliteert en die de transitie naar een duurzame energiehuishouding optimaal ondersteunt. Dit vindt in deze conceptregeling plaats door de regelgeving die onder de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet tot stand is gebracht te stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren en enkele nieuwe onderwerpen nader uit te werken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afnemers van elektriciteit en gas, producenten, leveranciers, onafhankelijke dienstaanbieders, netbeheerders, toezichthouders en andere partijen in de energiesector.

Verwachte effecten van de regeling

Met deze conceptregeling wordt beoogd de regelgeving te verhelderen en de regeldruk voor het bedrijfsleven en de lasten voor de overheid te beperken.

Doel van de consultatie

Gedurende het hele traject van de wetgevingsagenda STROOM zijn verschillende partijen uit de energiesector nauw betrokken geweest. Ook voor de regeling is het van belang de verschillende partijen in de energiesector door onder andere deze internetconsultatie de mogelijkheid te geven te reageren. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de definitieve regelingstekst.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen worden uitgenodigd om inhoudelijk te reageren op de hoofdstukken 1, 4, 5 (zie toelichting hieronder) en 6 en de toelichting daarbij.

Een deel van de conceptregeling betreft een beleidsneutrale omzetting van bepalingen uit de regelgeving die onder de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot stand is gebracht. Hierbij is zoveel mogelijk de indeling gevolgd doe ook bij het wetsvoorstel en het conceptbesluit is aangehouden. De beleidsneutrale omzetting betreft de hoofdstukken: 2,3 en 7 t/m 10. Suggesties om in deze onderdelen beleidsinhoudelijke wijzigingen aan te brengen worden in dit stadium niet meegenomen. Uiteraard kunnen er wel opmerkingen gemaakt worden over de wijze waarop de omzetting is gedaan.

Voor hoofdstuk 5 zijn de onderdelen gaskwaliteit, op afstand uitleesbare meetinrichtingen en de experimenteerruimte recent tot stand gekomen, gewijzigd of geconsulteerd. Om deze reden zijn deze onderdelen inhoudelijk ongewijzigd overgenomen in deze regeling. In beginsel is het, gelet op het feit dat de onderwerpen recentelijk zijn geconsulteerd, niet zinvol inhoudelijke opmerkingen te maken ten aanzien van deze onderwerpen.

Meer informatie