Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden

Met het vaststellen van landelijke regels is beoogd de verdere uitrol van mobiele netwerken zo goed mogelijk te faciliteren binnen duidelijke kaders voor volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid. Dit zorgt voor zekerheid bij burgers dat de elektromagnetische velden binnen de limieten blijven, ook als er meerdere antennes zijn of komen in hun directe omgeving. De Gezondheidsraad heeft in zijn advies aanbevolen de nieuwste ICNIRP-richtlijnen te gebruiken als basis voor het blootstellingsbeleid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-11-2020
Einddatum consultatie 04-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Frequentiegebruikers met een vergunning of gebruikers als bedoeld in artikel 3.5 van de Telecommunicatiewet

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Er zijn geen gevolgen voor burgers en het milieu aangezien de regels worden gesteld ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu.
• De mobiele telecomoperators dienen op basis van de huidige regels (Antenneconvenant) al te voldoen aan de limieten. Dit besluit zorgt daarom niet voor een lastenverzwaring. Agentschap Telecom houdt hier toezicht op en doet metingen door het gehele land om te controleren of de limieten niet worden overschreden.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele besluit kan gereageerd worden.

NB. Verder treft u ook een specifieke vraag aan over het Antenneregister waar op gereageerd kan worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

  • EffectenToets

    (incl. regeldrukparagraaf) Wijziging Frequentiebesluit 2013 ivm vaststellen landelijke regels voor EMV

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Frequentiebesluit 2013

Bron: wetten.overheid.nl