Energiebesparingsplicht Bal

Actualisatie Energiebesparingsplicht in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), artikel 5.15 Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en bevoegd gezag een wijziging voor van de energiebesparingsplicht en informatieplicht (energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar treffen en hierover rapporteren) in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 26 oktober 2022

Nieuwe versie memorie / nota van toelichting toegevoegd, 26 november 2021

In de toelichting over de investeringskosten is de verwijzing naar Adviescollege Toetsing Regeldruk verwijderd, omdat dit de indruk zou kunnen wekken dat er reeds toetsing heeft plaats gevonden. Dit is nog niet gebeurd. Er is alleen overlegd over wat er moet worden berekend en toegelicht zodat het Adviescollege goed kan toetsen.