Energiewet

Het wetsvoorstel Energiewet beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen en een modern en geactualiseerd ordeningskader te bieden dat (1) de energietransitie ondersteunt en stimuleert en tegelijkertijd (2) bijdraagt aan het doel van een schone energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en ruimtelijk inpasbaar is.

Het wetsvoorstel is grotendeels gereed. Enkele aspecten zijn niet meegenomen in de consultatie en zullen na de consultatie worden toegevoegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2020
Einddatum consultatie 11-02-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Afnemers (huishoudelijk, micro-ondernemers, MKB en grote afnemers) elektriciteit en gas
- Transmissie- en distributiesysteembeheerders, beheerders van gesloten distributiesystemen, beheerders van directe lijnen, beheerders van LNG-installaties en LNG-opslag
- Producenten, leveranciers, aggregators, meetbedrijven, energiegemeenschappen, actieve afnemers
- Decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen)
- Toezichthouders en uitvoeringsorganisaties, waaronder ACM, SodM, AP, AT en Belastingdienst
- En andere partijen in de energiesector

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In generieke zin wordt verwacht dat het wetsvoorstel een bijdrage levert aan de borging van de vijf genoemde publieke belangen, waaronder de transitie naar een emissiearme, klimaatneutrale energievoorziening. Daarnaast zijn er gevolgen te onderscheiden voor burgers, bedrijven en instellingen, en overheden. De gevolgen van het wetsvoorstel zijn terug te vinden in hoofdstuk C-11 van de algemene toelichting.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Bij deze consultatie zijn twee vragen waar uw input op gewenst is:
- In de huidige Elektriciteitswet 1998 zit een artikel om te kunnen experimenteren. De reikwijdte van dit artikel zou worden verbreed met de Wet Voortgang Energietransitie. Dit artikel zal niet inwerking treden, vanwege het zwaarwegende advies van de Raad van State over de algemene maatregel van bestuur. Dat betekent echter niet dat experimenten niet mogelijk zijn. Dit blijft mogelijk op basis van de Crisis- en Herstelwet en straks de Omgevingswet. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel een aantal knelpunten in de praktijk weggegenomen. Wij vragen daarom expliciet of een experimenteerbepaling in dit wetsvoorstel nodig is, en zo ja, waar deze dan op zou moeten zien, wat hiervan het doel zou moeten zijn, en voor wie dit zou moeten gelden.
- Met de inwerkingtreding van de wet Voortgang Energietransitie is het mogelijk om tijdelijke taken aan de systeembeheerder toe te kennen. Van deze mogelijkheid is tot op heden geen gebruik gemaakt. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat onderzocht zal worden hoe ruimte kan worden gecreëerd voor systeembeheerders om binnen demonstratieprojecten ervaring op te doen op het gebied van het transport van waterstof. Uit het onderzoek is gebleken dat het wenselijk om ook randvoorwaarden te scheppen rondom veiligheid, leveringszekerheid en consumentenbescherming. Deze randvoorwaarden zijn vooral noodzakelijk voor waterstofprojecten waarbij eindafnemers (huishoudens) betrokken zijn. Wij vragen welke randvoorwaarden voor de taak voor waterstof in het wetsvoorstel en bijbehorende AMvB dienen te worden geborgd?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Elektriciteitswet 1998

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Gaswet

Bron: wetten.overheid.nl