Wijziging Politiewet 2012 i.v.m. de evaluatie van deze wet

Dit wetsvoorstel bevat aanpassingen in de voorbereiding van de zogeheten jaarstukken van de politie, de samenstelling van het overleg, bedoeld in artikel 19 van de Politiewet 2012, de bijstandsbepalingen en de politietaken van de Koninklijke marechaussee. Deze aanpassingen zijn aangekondigd in de kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012. Daarnaast worden enkele met deze onderwerpen verband houdende wijzigingen voorgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-12-2019
Einddatum consultatie 15-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9635
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De politie, de (regio)burgemeesters, het openbaar ministerie, de Koninklijke marechaussee en de krijgsmacht. De consultatie vindt mede namens de Minister van Defensie plaats.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

I. Aanpassing voorbereiding jaarstukken
Het voorstel regelt dat niet de minister maar de korpschef de ontwerp-jaarstukken opstelt. De minister blijft de definitieve versie van deze stukken vaststellen. Hiermee is beoogd tegemoet te komen aan het advies van de evaluatiecommissie het beheer meer “bottom-up” te organiseren waardoor de politie beter lokaal maatwerk kan leveren.

II. Samenstelling artikel-19 overleg
De huidige formulering van artikel 19, eerste lid, wekt teveel de indruk dat de korpschef, die wettelijk is belast met het beheer en de leiding van de politie, geen gesprekspartij is in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP). Een goede dialoog over de taakuitvoering en het beheer is er bij gebaat dat de korpschef ook formeel actief aan het overleg deelneemt. In navolging van de evaluatiecommissie voorziet het voorstel in een eigenstandige positie voor de korpschef in het LOVP, zonder afbreuk te doen aan zijn ondergeschiktheid aan de minister.

III. Modernisering bijstandsbepalingen
In lijn met de kabinetsreactie worden de huidige bijstandsbepalingen vereenvoudigd en gemoderniseerd om meer flexibel gebruik te kunnen maken van bijstand en het gezag beter in positie te brengen. Tevens is er in voorzien dat bijstand in het LOVP wordt besproken omdat het leveren van bijstand invloed heeft op de beschikbare capaciteit van zowel de leverende als de ontvangende partij.

IV. Politietaken Koninklijke marechaussee (Kmar)
Bijstand heeft een incidenteel karakter en past daarmee niet bij de nu als meerjarige en als structureel te bestempelen inzet van de Kmar voor het bewaken en beveiligen van objecten en diensten. In lijn met de kabinetsreactie wordt deze taak als assistentieverleningstaak aan de politie vorm te geven. Hierdoor blijft het bewaken en beveiligen van objecten en diensten primair een taak van de politie, de Kmar kan daarbij, al dan niet structureel, assistentie verlenen aan de politie. Ook wijzigt het gezag over deze taak niet.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Politiewet 2012

Bron: wetten.overheid.nl