Evaluatiewet WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In 2015 is de wet voor het eerst integraal geëvalueerd. Met het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT worden verschillende verbetermaatregelen geïmplementeerd die voortvloeien uit de eerste wetsevaluatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-05-2016
Einddatum consultatie 30-05-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de Evaluatiewet WNT is het realiseren van maatregelen die volgen uit de eerste wetsevaluatie. Die zijn vooral gericht op het verbeteren van de doelmatigheid en uitvoering van de WNT, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de doeltreffendheid. Ook voert het wetsvoorstel een aantal overwegend technische wijzigingen door. Verder worden enkele wijzigingen voorgesteld om de effectiviteit van de wet te verhogen, mede om ontwijkingsconstructies tegen te gaan die tot doel of effect hebben dat de normering niet of niet volledig van toepassing is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle instellingen in de publieke en semipublieke sector die onder de reikwijdte van de WNT vallen, de topfunctionarissen daar werkzaam zijn en de overheidsinstanties die belast zijn met uitvoering, toezicht op naleving en handhaving van de WNT.

Verwachte effecten van de regeling

a) Vermindering van administratieve lasten voor WNT-instellingen
b) Ongerechtvaardigde verschillen in de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van collectieve ontslagregelingen tussen topfunctionarissen en overige werknemers worden weggenomen.
c) Constructies om de normering van bezoldiging en ontslagvergoedingen te ontwijken worden tegengegaan, door de nieuwe waarborgen die dit wetsvoorstel hiertoe introduceert.
d) Monitoring en evaluatie van de doeltreffendheid en uitvoering van de wet wordt doelmatiger, waardoor de uitvoeringslasten voor bij de WNT betrokken overheidsinstanties kunnen afnemen.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden en geïnteresseerden informeren over het conceptwetsvoorstel, in de gelegenheid stellen een reactie te geven en te toetsen of het wetsvoorstel voldoende bijdraagt aan het verbeteren van de doelmatigheid en uitvoering van de WNT.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting

Meer informatie