Experimentenwet rechtspleging

Het conceptwetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag voor experimenten met innovatieve gerechtelijke procedures. Bij algemene maatregel van bestuur zal bij wijze van experiment tijdelijk kunnen worden afgeweken van de wetgeving over procederen bij de burgerlijke rechter. Afwijking wordt mogelijk van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie, de Faillissementswet, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op de rechtsbijstand.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-04-2018
Einddatum consultatie 01-06-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 8922
Onderwerpen Bestuursrecht Burgerlijk recht Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, ondernemers, rechtshulpverleners en andere bij de rechtspraak betrokken partijen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door te experimenteren met innovatieve procedures kan in de praktijk worden onderzocht hoe de procesvoering voor de burgerlijke rechter kan worden verbeterd met het oog op de behoefte aan meer eenvoud, snelheid, flexibiliteit en effectiviteit bij gerechtelijke procedures.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele regeling en memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen