Aanpak Fiscale Regelingen

Reactie

Naam S Toet
Plaats Eijsden-Margraten
Datum 18 maart 2023

Vraag1

Wat is uw achtergrond? Reageert u bijvoorbeeld als particulier, als ondernemer, namens een onderneming, namens een organisatie, of iets anders?
Ik reageer als levend mens in de rol van burger

Vraag2

Zie bijlage 3 voor een overzicht van fiscale regelingen.
Bent u bekend met het bestaan/begrip van fiscale regelingen? En met welke fiscale regelingen heeft u of uw organisatie/onderneming te maken?
Ik maak soms gebruik van aftrekposten hypotheek, studie, zorgkosten en giften. Meestal kom ik niet tot drempelbedrag.

Vraag3

Hoe kijkt u aan tegen het belang van een eenvoudiger belastingstelsel door fiscale regelingen aan te passen? U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: een voorkeur voor algemene lagere belastingtarieven in plaats van meer specifieke fiscale voordelen voor bepaalde doelgroepen, begrijpelijkheid/uitvoerbaarheid van het belastingstelsel door minder fiscale uitzonderingen, rechtvaardigheid waardoor juist wel specifieke fiscale regelingen nodig kunnen zijn of iets andersvanuit het perspectief van burgers, samenleving of bedrijven.
Het is goed om belastingen te verlagen tot een noodzakelijk minimum om overheadkosten voor algemeen belang te kunnen blijven betalen.
Een keer gehoord over Gesara, 14% belasting voor nieuwe producten, goede verdeling van de welvaart over álle mensen, schulden kwijtschelding....lijkt me super! Indien mogelijk meteen doen zou ik zeggen.

Vraag4

Hoe kijkt u aan tegen het belang om fiscale regelingen aan te passen/beperken om de uitvoering van het belastingstelsel voor de Belastingdienst simpeler te maken?
Erg belangrijk! Deze tijd van onzekerheid en een onvoldoende en onbegrijpelijk leiderschap door bestuurders , vraagt om hoop voor de toekomst en vertrouwen dat er nog in enige vorm van vrijheid geleefd kan en mag worden.

Vraag5

Een aanpassing van het belastingstelsel kan mogelijk financiële middelen opleveren voor de schatkist. Hoe vindt u dat deze middelen moeten worden besteed, bijv. aan lagere lasten voor dezelfde doelgroep die minder voordeel geniet door de aanpassing, of aan een subsidieregeling voor dezelfde doelgroep die minder voordeel geniet door de aanpassing, of aan lagere belastingen voor iedereen, of iets anders?
Minder of liefst géén belastingen naast de inkomstenbelasting. Zuivere en eerlijke inkomsten daarmee belonen.

Vraag6

Fiscale regelingen worden door het ministerie van Financiën beoordeeld op een aantal criteria om tot een ordening of prioritering te komen. Het gaat om:
- doeltreffendheid (de mate waarin het beoogde maatschappelijke effect/doel ook daadwerkelijk wordt behaald);
- doelmatigheid (het realiseren van het beoogde maatschappelijke effect/doel met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen);
- complexiteit regeling in de uitvoering en/of mogelijkheid tot handhaving;
- uitlegbaarheid, foutief gebruik, of belasting van het doenvermogen van belastingplichtigen;
- actualiteit beleidsdoel/onderbouwing voor overheidsingrijpen.

Mist u hierbij elementen/overwegingen waarmee wij rekening zouden moeten houden? Kunt u dit toelichten?
Probeer het weer 'leuker' te maken. Stop met wat niet werkt, doe daar iets anders voor in de plaats. Ga door met wat wel werkt, bijv. teruggeven van teveel betaald geld bij lagere inkomens.

Vraag7

Kunt u toelichten welke fiscale regeling(en) volgens u tegen het licht zouden moeten worden gehouden?
Belastingvoordelen voor grote bedrijven en topinkomens, donaties van hen aan hun eigen stichtingen.

Vraag8

Kunt u toelichten welke fiscale regelingen volgens u kunnen worden afgeschaft?
Na kwijtschelding van alle schulden kunnen alle regelingen wordrn afgeschaft. Beginnen we opnieuw met het eenvoudigere systeem.

Vraag9

Kunt u toelichten welke fiscale regelingen volgens u absoluut moeten blijven bestaan of zeer beperkt zouden kunnen worden aangepast?
Inkomstenbelasting en belasting op luxe zaken/artikelen en nieuwe goederen. Maar veel lager dan nu het geval is.

Vraag10

Voor welk thema vindt u het van het grootste belang dat er fiscale regelingen bestaan? U kunt bijvoorbeeld denken aan woningmarkt, familiebedrijven, innovatie, overige ondernemersregelingen, (internationale) concurrentiepositie, milieu/klimaat (autoregelingen, energiebelasting), inkomensondersteuning (zoals heffingskortingen), omzetbelasting.
Starter woningmarkt
Innovatie wst ten goede komt aan algemeen welzijn

Vraag11

Wilt u nog iets toelichten waarover geen vraag is gesteld?
Ik hoop op een hervorming binnen ons fiscale systeem. Fijn dat er over gedacht wordt. Hou daarbij iets meer rekening met de grote meerderheid en iets minder met de rijke top