Gebruiksvergoeding spoor

Het ministerie van infrastructuur en Milieu wijzigt het Besluit ‘Implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte’ met het (concept) Besluit ‘Vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur’ welke de juridische grondslag creëert voor de introductie van een extra heffing en prijsprikkels.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-12-2016
Einddatum consultatie 09-01-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De EU-richtlijn 2012/34/EU biedt de mogelijkheid tot het toepassen van een extra heffing en prijsprikkels op het spoor. Met de herziening van het Besluit ‘Implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte’ beoogd het ministerie de toepassing van de extra heffing en de prijsprikkels op het spoor te introduceren. Dit biedt mogelijkheden om de benutting van het spoor en de inpassing van het spoor in de leefomgeving te verbeteren. Daarnaast wordt de rijksbijdrage voor beheer, onderhoud en vervanging (BOV) van het spoor beter beheersbaar en stabiliseren de tarieven die de spoorwegondernemingen moeten betalen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Omwonenden van het spoor
- Reizigers en verladers
- ProRail
- Autoriteit Consument en Markt (ACM)
- Spoorvervoerders
- De Minister van Infrastructuur en Milieu

Verwachte effecten van de regeling

De prijsprikkels zorgen een betere benutting van het spoor en inpassing van het spoor in de leefomgeving. Hierdoor:
- krijgen reizigers en verladers een beter spoorproduct (minder storingen). Afhankelijk van de hoogte van de kosten van het spoor en de mate waarin spoorvervoerders de kosten voor het gebruik van het spoor doorberekenen zullen zij een andere prijs betalen, dit kan zowel hoger als lager worden.
- zullen omwonenden van het spoor minder geluidshinder van treinen hebben.
- wordt duurzaam spoorgebruik gestimuleerd.

De extra heffing biedt de mogelijkheid om een gedeelte van de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging (BOV) van het spoor aan spoorwegondernemingen door te berekenen. Dit is aanvullend op de BOV-kosten die met de vergoeding minimumtoegangspakket (VMT, voorheen: gebruiksvergoeding) doorberekend worden. Hierdoor:
- wordt de rijksbijdrage voor BOV beter beheersbaar.
- worden de tarieven die spoorwegondernemingen moeten betalen voor het gebruik van het spoor stabieler.
- wordt een bijdrage geleverd aan een gelijk speelveld voor het Nederlands spoorgoederenvervoer in Europa.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden te informeren over het conceptbesluit en hen de gelegenheid te bieden hierop een reactie te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele conceptbesluit en de nota van toelichting betrekken.

Meer informatie