Aanpassing procedure bij behandeling van herhaalde asielaanvragen

Met dit ontwerpbesluit wordt uitvoering gegeven aan het in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III opgenomen voornemen mogelijk te maken dat bij een herhaalde aanvraag een gehoor achterwege wordt gelaten indien op basis van de stukken blijkt dat deze aanvraag geen kans van slagen heeft.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-11-2018
Einddatum consultatie 27-12-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vreemdelingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het betreft een van de in het regeerakkoord genoemde onderwerpen ten aanzien waarvan wordt beoogd te waarborgen dat het nationale recht niet verder gaat dan waartoe het Europese recht verplicht en voorts gebruik wordt gemaakt van alle mogelijkheden die hierdoor worden geboden.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele voorstel worden gereageerd

Downloads