Besluit gelijke kans op doorstroom

Deze AMvB regelt dat leerlingen met een diploma vmbo-tl, -gl of havo toegelaten moeten worden tot resp. havo 4 of vwo 5, indien zij voldoen aan de doorstroomvoorwaarde dat het eindexamen een extra vak omvat. Ook wordt geregeld dat het bevoegd gezag bij het maken van beleid over doubleren geen onderscheid mag maken tussen leerlingen die naar 4-havo/5-vwo zijn doorgestroomd van een andere schoolsoort en leerlingen die zijn ingestroomd van 3-havo/4-vwo

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-11-2019
Einddatum consultatie 28-12-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 8163
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze AMvB richt zich primair op leerlingen en ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs, en op vmbo-gl/tl-, havo- en vwo-scholen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op basis van het wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo zijn scholen verplicht alle gediplomeerde vmbo’ers en havisten toe te laten tot het havo en het vwo, tenzij zij niet voldoen aan de bij deze AMvB vastgestelde doorstroomvoorwaarde van het extra vak. Voor scholen wordt het door deze AMvB dus mogelijk om het extra vak als afwijzingsgrond te hanteren. Leerlingen worden daarmee geconfronteerd en zullen daarmee rekening moeten houden bij het samenstellen van hun vakkenpakket. Het verwachte effect daarvan is dat de stapelroute van vmbo-tl/gl naar het havo en van havo naar vwo soepeler verloopt, omdat door het volgen en afsluiten van een extra vak de verschillen tussen de schoolsoorten beter worden overbrugd. De nieuwe regels over doubleren leiden ertoe dat scholen geen onderscheid mogen maken tussen leerlingen die naar 4-havo/5-vwo zijn doorgestroomd vanuit een andere schoolsoort en leerlingen die zijn ingestroomd van 3-havo/4-vwo.

Waarop kunt u reageren

De gehele AMvB

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen