Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2697 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Technische wijzigingen BTIV

  In consultatie zijn de voorstellen van de regering om technische verbeteringen aan te brengen in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV).

 • Besluit register inleenverbanden Quotumwet

  In dit concept van een algemene maatregel van bestuur onder de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten worden regels gesteld zodat inleenverbanden en detacheringen kunnen meetellen voor de berekening van het quotumtekort bij werkgevers.

 • Implementatiebesluit wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

  Dit Besluit strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158). Tevens worden aanpassingen voorgesteld in verband met de Verordening (EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158).

 • Regeling verruiming eigendomsbeperkingen landelijke FM-frequenties commerciële omroep

  De ministeriële regeling bevat en verruiming van de bestaande eigendomsbeperkingen voor landelijke FM-frequenties. Nu mag een commercieel radio-omroepbedrijf maximaal twee landelijke FM-frequenties gebruiken voor radio, waarvan er één geclausuleerd is. De regeling maakt het mogelijk dat een commerciële omroep straks maximaal vier landelijke FM-frequenties mag hebben.

 • Wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

  De consultatie betreft het wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

 • Wetsvoorstel Het Nieuwe Toezicht

  De consultatie betreft het wetsvoorstel Het Nieuwe Toezicht

 • Wijziging URM 1 januari 2016

  De regeling strekt tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (hierna ook: Urm) in verband met de actualisatie van diverse forfaits. Zo worden de excretieforfaits van andere diersoorten dan rundvee geactualiseerd alsmede de forfaits voor de mestsamenstelling per diersoort. Ook worden forfaitaire gehalten voor champost aangepast.

 • Besluit kosten hercontroles Metrologiewet

  Dit besluit regelt de doorberekening van hercontroles die op basis van artikel 29 van de Metrologiewet worden uitgevoerd.

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ivm het vaststellen van regels speed-pedelec

  Het ontwerp wijzigingsbesluit regelt dat alle zogenoemde ‘speed-pedelecs’ met ingang van 1 januari 2017 gelden als bromfietsen. Bestuurders van speed-pedelecs moeten zich dan houden aan de verkeersregels voor bromfietsen.

 • Besluit terugkeer en vreemdelingenbewaring

  Ontwerpbesluit terugkeer en vreemdelingenbewaring