Machtigingswet oprichting Invest-NL

Invest-NL wordt de instelling van het Rijk voor ontwikkeling en financiering. Deze instelling wordt een privaatrechtelijke rechtspersoon met een eigen investeringsvermogen van 2,5 miljard euro. Het wetsvoorstel machtigt de Staat tot oprichting van Invest-NL N.V. en legt daarin doelstelling, taken en bevoegdheden van Invest-NL en verscheidene andere zaken vast. Het machtigt de Staat tevens tot de kapitaalstorting van 2,5 miljard euro.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-02-2018
Einddatum consultatie 29-03-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Invest-NL gaat bijdragen aan het financieren van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen voor investeringen op gebieden als energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel en maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs. Invest-NL zorgt tevens voor meer durfkapitaal aan startende en doorgroeiende ondernemingen, indien de markt hierin onvoldoende voorziet. Invest-NL maakt ook het verbeteren van de toegang tot Europese gelden mogelijk. Tot slot is Invest-NL voornemens met de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking (FMO) een samenwerkingsverband op te richten. Deze samenwerking richt zich op het bieden van financieringsoplossingen en het ondersteunen van Nederlandse ondernemingen bij het op de internationale markt brengen van hun producten. Ook kan het samenwerkingsverband deze ondernemingen ondersteunen bij het meedingen naar opdrachten van buitenlandse partijen die integrale oplossingen vragen, van planontwikkeling en financiering tot realisatie. Specifiek wordt hierbij gedacht aan oplossingen voor wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgenomen dat de oprichting van Invest-NL wordt doorgezet. Er is behoefte aan risicokapitaal voor investeringen met maatschappelijke impact en doorgroei van ondernemingen. Er is voldoende kapitaal beschikbaar op de financiële markten, maar door marktfalen en mismatch tussen vraag en aanbod van risicokapitaal worden sommige maatschappelijk gewenste investeringen niet gefinancierd. Een ontwikkelings- en financieringsinstelling zal hier uitkomst bieden.

Invest-NL kan helpen door bijvoorbeeld partijen samen te brengen, met ontwikkeling van financieringsarrangementen, maar ook door direct te investeren in bedrijven en projecten. Voorts kan Invest-NL een rol spelen bij het benutten van Europese gelden om bepaalde investeringen te stimuleren. Om gebruik te kunnen maken van deze gelden is het een voorwaarde dat een zelfstandige rechtspersoon, die over eigen investeringsvermogen beschikt, deelneemt.

Waarop kunt u reageren

Het volledige wetsvoorstel, de memorie van toelichting en de statuten van de holding van Invest-NL liggen ter consultatie voor. Reacties worden gebruikt als bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de wetgeving.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Kamerbrief Invest-NL

Bron: www.rijksoverheid.nl