Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2627 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wet precursoren voor explosieven

  Op 1 maart 2013 is Verordening (EU) nr. 98/2013 in werking getreden. Ter uitvoering van deze verordening wordt een nieuwe wet voorgesteld, houdende regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. Deze regels zien met name op de invoering van een vergunningstelsel.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Met dit wetsvoorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd, waarbij voor bepaalde categorieën bouwwerken gebruik dient te worden gemaakt van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging om te waarborgen dat aan de bouwtechnische voorschriften kan worden voldaan. Voorts wordt voorzien in enkele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek ter versterking van de privaatrechtelijke positie van de bouwconsument.

 • Operationeel Programma EFMZV

  Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is een van de fondsen van de Europese Unie, met een looptijd van 2014 tot en met 2020. In mei 2014 is de Verordening (nr. 508/2014) over het EFMZV vastgesteld. In oktober 2014 moet Nederland haar Operationeel Programma voor het EFMZV ter goedkeuring indienen bij de Europese Commissie. In dit Operationeel Programma staan de plannen over de besteding van het bedrag dat binnen het EFMZV aan Nederland beschikbaar is gesteld.

 • NFP2014_ontwerpbesluit

  Publieke consultatie van het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan 2014

 • Wetsvoorstel over instemmingsrecht van ouders op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

  Het wetsvoorstel regelt het instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief in het po, vo en (v)so. Het handelingsdeel is voor het (v)so geen verplicht onderdeel van het ontwikkelingsperspectief. In het wetsvoorstel wordt het handelingsdeel als verplicht onderdeel van het ontwikkelingsperspectief voor het (v)so alsnog geregeld.

 • STROOM

  Dit concept wetsvoorstel strekt tot herziening van de wetgeving inzake elektriciteit en gas. Het is onderdeel van de wetgevingsagenda STROOM. Met de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet geeft de Rijksoverheid invulling aan (een deel van) de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het Energieakkoord.

 • Wetswijziging deponering in handelsregister langs elektronische weg

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

 • Wetsvoorstel verhoging boetemaxima ACM

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

 • Besluit Burgerluchthavens

  Het ontwerpbesluit behelst grotendeels een wijziging van het Besluit burgerluchthavens en bevat een beperkte wijziging van de Regeling Toezicht luchtvaart.

 • wijzigingsamvb dierenwelzijn

  Ter uitvoering van de Wet dieren zijn de Besluiten houders van dieren en diergeneeskundigen opgesteld. Beide zijn 1 juli 2014 in werking getreden en dienen ter bescherming van het welzijn en de gezondheid van dieren. Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van deze twee besluiten. Het gaat daarbij om wijzigingen ten aanzien van ingrepen, doden, scheiden van ouderdieren en jongen, het gebruik van voorwerpen om dieren te corrigeren, lichtregime konijnen en een aantal technische wijzigingen.