Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2746 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs volwassenen

  Consultatie subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen, gericht op het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van flexibel en aantrekkelijk deeltijds en duaal hoger onderwijs voor volwassenen.

 • Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

  Het voorstel wijzigt de Paspoortwet met als doel om het paspoort en identiteitskaart van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd op grond van de Tijdelijke wet bijzondere maatregelen terrorismebestrijding van rechtswege te laten vervallen en om aan betrokkenen een vervangende identiteitskaart te kunnen verstrekken.

 • Wijziging Mijnbouwwet veiligheid en regie

  Wijziging van de Mijnbouwwet ter versterking van het veiligheidsbelang bij mijnbouw en meer regie bij het verlenen van opsporings-, winnings-, en opslagvergunningen en de instemming met winningsplannen.

 • Besluit toezicht kredietunies en Regeling toezicht kredietunies

  Consultatie van het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling toezicht kredietunies die nadere invulling geven aan het toezichtkader voor kredietunies dat is neergelegd in de Initiatiefwet toezicht kredietunies van de Tweede Kamerleden Mulder en Nijboer.

 • Wijziging Regeling gaskwaliteit

  De gassamenstelling op invoeding in en aflevering uit de openbare gasnetten is vastgelegd bij ministeriële regeling. Een wijziging van deze regeling wordt geconsulteerd.

 • Novelle over aparte kiescolleges voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland

  Dit wetsvoorstel gaat over de wijze waarop Nederlandse kiezers in Caribisch Nederland invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

 • Regeling derdenplaatsing

  In de Elektriciteits- en Gaswet is de mogelijkheid opgenomen dat andere partijen (derden) dan de netbeheerder slimme meters plaatsen bij afnemers die daarom verzoeken. In dat geval betaalt de netbeheerder aan een derde een vergoeding, die voor verschillende situaties verschillend kan worden vastgesteld. In deze regeling wordt de hoogte van deze vergoedingen vastgesteld.

 • Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

  Het wetsvoorstel implementeert richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU ( hierna: MiFID II) en de daarbij behorende verordening (PbEU 2014, L 173).

 • Wetsvoorstel concentratie scheepvaartzaken

  Het wetsvoorstel strekt ertoe scheepvaartzaken te concentreren bij de rechtbank Rotterdam. Deze rechtbank wordt exclusief bevoegd om onder meer zaken betreffende het vervoer van goederen over zee of over de binnenwateren, de exploitatie van een zee-of binnenschip en aanvaring te behandelen.

 • Implementatiewet MCD

  Consultatie van het voorstel van wet ter implementatie van de Europese richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen 2014/17/EU