Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2624 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wijziging Wet Rijonderricht Motorvoertuigen 1993

  In de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen 1993 (WRM 1993) wordt geregeld hoe je rijinstructeur wordt en blijft. Dit concept-wetsvoorstel voorziet in wijziging WRM 1993. Deze wijzigingen zijn ingegeven door de evaluatie van de herziening van de WRM 1993 uit 2009, door gewijzigde inzichten met betrekking tot de praktische nascholing van beroepschauffeurs, door de wens om de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) aan te wijzen als handhavende instantie en door ervaringen uit de praktijk.

 • Wetsvoorstel dubbele bemiddelingskosten

  De voorgestelde regeling ziet in een gelijktrekken van de positie van kamerhuurders met die van huurders van andere woonruimte met het oog op bemiddelingskosten.

 • Boetebeleidsregel ACM 2014

  Vereenvoudiging en harmonisatie van de regels inzake boeteoplegging door de ACM, als gevolg van de vereenvoudiging en harmonisatie in de Stroomlijningswet ACM. De beleidsregel introduceert in plaats van een onderscheid in toezichtsterreinen en sectoren een onderscheid in drie boetesystematieken, dat afhangt van de aard van de overtreding en het wettelijke boetemaximum dat op die overtreding is gesteld.

 • Beleidsregel clementie

  Wijziging van de clementieregels met betrekking tot de mogelijkheid tot boetevermindering bij een clementieverzoek. In het bijzonder gaat het om boete-immuniteit (boetevermindering van 100%) en een trapsgewijze boetereductie voor ondernemingen die hun kartel aanmelden bij de ACM.

 • Implementatiewet Omnibus II-richtlijn

  Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de implementatie van de Omnibus II-richtlijn. Het wijzigt de Wet op het financieel toezicht, de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten. Beoogde inwerkingtredingsdatum is 31 maart 2015; de bepalingen moeten worden toegepast vanaf 1 januari 2016. De Omnibus II-richtlijn wordt waarschijnlijk 22 mei aanstaande gepubliceerd. Vooralsnog is een link naar het laatst bekende concept opgenomen.

 • Wijziging Bude in verband met de wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet

  Wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet De wijziging effectueren het vervallen van de verplichting voor gebruikers van 18- en 090x-nummers zich aan te sluiten bij een geschillencommissie op grond van artikel 12.1, tweede lid, Telecommunicatiewet. Tevens wordt het toezicht door de ACM ten aanzien van misbruik van informatienummers versterkt. De voorziene inwerkingtreding is 1 januari 2015.

 • Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

  De consultatie betreft de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.

 • Wijziging Rude in verband met de wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet

  Wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen Door een voorgenomen wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet en een daarop vooruitlopende wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen zijn bepaalde nummergebruikers niet langer verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Aangezien artikel 3.5a Rude deels gebaseerd was op deze verplichting, moet het artikel aan deze wijzigingen worden aangepast.

 • Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

  Verzoek tot reactie

 • Schorsingstermijn kentekenbewijs

  Per 1 januari 2014 is met de wijziging van de Wegenverkeerswet de vaststelling van de schorsingtermijn van de geldigheid van een kentekenbewijs gedelegeerd naar ministeriële regeling (Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling). Hiermee wordt het mogelijk de schorsingstermijn relatief eenvoudig aan te passen en indien wenselijk andere termijnen te hanteren voor verschillende voertuigcategorieën.