Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2384 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • gebruik bsn in de jeugdzorg

  Deze consultatie heeft betrekking op een wetsontwerp dat het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitwisseling van persoonsgegevens tussen aanbieders van jeugdzorg en het bureau jeugdzorg mogelijk moet maken.

 • Technische actualisatie EB, BS en IB

  Een drietal amvb’s (Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Inrichtingsbesluit W.V.O.) wordt aangepast i.v.m een technische actualisatie.

 • Regeling landsgrensoverschrijdende capaciteit gas (Decree cross-border capacity gas)

  De consultatie heeft betrekking op een wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas ten aanzien van landsgrensoverschrijdende capaciteit. (The consultation concerns an amendment to the decree Tariff structures and conditions gas and concern the cross-border capacity).

 • Besluit veiligheid lage druk gastransport

  Middels dit besluit wordt invulling gegeven aan het begrip veiligheid met betrekking tot gastransport door buisleidingen bij een druk lager dan 16 bar. Dit besluit is nauw verbonden met de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas welke gelijktijdig openstaat voor consultatie.

 • MRQ

  De regeling wijzigt de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas (MRQ) op een aantal onderdelen. De wijzigingen bevatten aanscherpingen van bestaande voorschriften en de wijzigingen zorgen voor meer samenhang van de verschillende onderdelen van de regeling. Deze regeling is nauw verbonden met het Besluit veiligheid lage druk gastransport welke gelijktijdig openstaat voor consultatie.

 • Wetsvoorstel informatieverschaffing in civiele zaken

  Het wetsvoorstel regelt dat degene die partij is bij een rechtsbetrekking, recht heeft op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden aangaande die rechtsbetrekking. Het recht kan buiten rechte worden ingeroepen en zo nodig in rechte worden afgedwongen.

 • Invoeringswet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

  Het wetsvoorstel bevat aanpassingen die nodig zijn om de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in te voeren. Het gaat voornamelijk om technische aanpassingen. Ook bevat het voorstel overgangsrecht om de invoering van de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen te versoepelen.

 • Besluit Basishulpverlening

  De consultatie betreft het besluit basishulpverlening.

 • Integratiewet Awgb

  De Integratiewet Awgb voegt de belangrijkste wetten op het gebied van gelijke behandeling samen tot één wet, de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Verder worden door middel van de Integratiewet Awgb enige wijzigingen doorgevoerd, die voortvloeien uit de evaluatie van de Awgb of die tegemoetkomen aan bezwaren van de Europese Commissie tegen de formulering van enkele huidige Nederlandse wettelijke bepalingen.

 • wijziging Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

  Deze consultatie heeft betrekking op een voorstel tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. Met deze wijziging wordt het mogelijk gemaakt dat de aanbieder van de universele telefoondienst via het vaste telefoonnetwerk deze op een vaste locatie af te nemen dienst in bepaalde gevallen ook kan verzorgen via een mobiel netwerk.