Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2669 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2024

  Dit wetsvoorstel bevat een verzameling van diverse wetstechnische correcties en aanpassingen van beperkt inhoudelijke aard in wetgeving op het terrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 • Consultatie klimaatmaatregelen financiële sector

  Als samenleving staan we voor de grote opgave om onze economie te verduurzamen. Het ministerie van Financiën verkent samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat of klimaatwetgeving of andere maatregelen voor financiële ondernemingen hierbij kan helpen. En zo ja, hoe dit het beste vormgegeven kan worden.

 • Verzamelbesluit Omgevingswet bodem en water 2025

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van een aantal Besluiten die horen bij de Omgevingswet. Het gaat om het Besluit activiteiten leefomgeving, het Invoeringsbesluit Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en het Besluit bodemkwaliteit.

 • Toevoeging van Standaard Bedrijfsindeling codes (SBI-codes) aan de bijlage van Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  (NVWA) houdt toezicht op de voedselveiligheid in Nederland. De NVWA maakt hierover informatie openbaar zodat iedereen kan zien hoe de NVWA werkt, wat de resultaten van het toezicht zijn en om ervoor te zorgen dat mensen de regels naleven. 

 • Besluit bemanning zeeschepen

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een herziening voor van het Besluit zeevarenden over de opleidingseisen en het welzijn van de bemanning (zeevarenden) op Nederlandse zeeschepen. Dit conceptbesluit is onderdeel van de modernisering van de bemanningsregelgeving en behoort bij het Wetsvoorstel bemanning zeeschepen, dat thans ter behandeling ligt bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is in 2022 voor internetconsultatie (IC) voorgelegd. Een concept van het besluit is destijds ter informatie bijgevoegd. Die IC heeft tot enkele aanpassingen geleid van het wetsvoorstel. Ook het conceptbesluit is als gevolg hiervan aangepast.

 • Wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG

  Het ministerie van VWS financiert diverse ziekenhuisopleidingen die opleiden tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel.  Momenteel wordt een opleidende zorginstelling betaald als een zorgmedewerker een opleiding afrondt met een diploma. Sinds januari 2023 kunnen ziekenhuisopleidingen modulair worden gevolgd. Dat betekent dat opleidingen zijn opgeknipt in losse modules. Deze modules noemen we EPA's. Met dit besluit wordt voorgesteld om voortaan te financieren als een module/EPA is afgerond.  

 • Archiefbesluit 20xx

  In het Archiefbesluit worden een aantal onderdelen uit de Archiefwet 20xx uitgewerkt. Het gaat om nadere regels over duurzame toegankelijkheid, waardering en selectie, vervanging, vervreemding en vernietiging, overbrengen en toegang tot beperkt openbaar overgebracht archief dat persoonsgegevens bevat.

 • Archiefregeling 20XX

  In de Archiefregeling worden een aantal onderdelen uit de Archiefwet 20XX en het Archiefbesluit 20XX uitgewerkt. Het gaat om eisen met betrekking tot duurzame toegankelijkheid van digitale en fysieke documenten, procesbeschrijving bij vervanging van documenten, het migratieplan en de migratieverklaring, procesbeschrijving en verklaring van vernietiging, eisen aan materialen, verpakkingsmaterialen, bewaaromstandigheden en gebouwen in het geval van fysieke documenten en de meldplicht bij incidenten (bij beschadiging, verlies, vermissing of anderszins ontoegankelijk worden van documenten).

 • Wet afschaffing abonnementstarief Wmo 2015

  Dit ontwerp betreft het herinvoeren van een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage (ivb) voor maatschappelijke ondersteuning en het afschaffen van het abonnementstarief. Het doel van dit wetsvoorstel is om de mogelijkheden van gemeenten te vergroten waarmee zij:

 • Tijdelijke subsidieregeling ERTMS goederenlocomotieven

  For english texts, see below under "Relevante Documenten". De huidige analoge treinbeveiliging Automatische trein beïnvloeding (ATB) moet worden vervangen door het digitale European Rail Traffic Management System (ERTMS). Het European Train Control System (ETCS) is onderdeel van dit Europese beveiligingssysteem en moet ingebouwd worden in de goederenlocomotieven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt daarom een subsidieregeling voor om goederenlocomotieven te voorzien van ETCS systeemversie 2.0 of hoger en op die manier geschikt te maken voor ERTMS. Zo kunnen deze locomotieven blijven rijden over baanvakken met ATB en baanvakken met ERTMS. Dit is een vervolg op de eerdere Subsidieregeling ERTMS, waarin meerdere goederenlocomotieven worden omgebouwd. In de eerdere regeling zitten ook meerdere prototypes. Op basis van deze prototypes kunnen in de nieuwe regeling efficiënt goederenlocomotieven seriematig worden omgebouwd.