Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1880 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Besluit gepseudonimiseerde kwaliteitsregistraties (traumaregister en LADIS)

  Voorgesteld wordt om het Uitvoeringsbesluit Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) te wijzigen in verband met het bepalen van gegevens die ten behoeve van de kwaliteitsregistraties LADIS en LTR mogen worden verwerkt, alsmede het stellen van een bewaartermijn aan die gegevens. De wettelijke basis voor dit besluit is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wkkgz (Kamerstukken 2019-2020, 35562, nr 2) dat in behandeling is bij de Tweede Kamer.

 • Wijziging Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

  In het kader van de voorbereiding van het Experiment gesloten coffeeshopketen is het wenselijk gebleken om enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers aan te passen of te verduidelijken.

 • Wijziging Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

  In het kader van de voorbereiding van het Experiment gesloten coffeeshopketen is het wenselijk gebleken om enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers aan te passen of te verduidelijken.

 • Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

  Reden van herziening is dat regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is, waardoor veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Deze punten zijn met name de complexe aanwijssystematiek, geen aansluiting op CLP en de overlap met het Brzo 2015. Met herziening moet worden bereikt dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat de ARIE beter kan worden gehandhaafd, opdat de veiligheid van werknemers beter gewaarborgd wordt.

 • Tijdelijke experimentenbesluit nieuwe stembiljetten

  Het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (ingediend bij de Tweede Kamer) maakt het mogelijk om bij verkiezingen te experimenteren met een nieuw stembiljet. Gebruik van een nieuw stembiljet is erop gericht dat het stembiljet a) eenvoudiger te hanteren en tellen is en b) de mogelijkheid heeft om er logo's van politieke partijen op te plaatsen. In deze AMvB is de nadere vormgeving van de experimenten neergelegd.

 • Reparatiewet tijdelijke verhuur

  Het betreft het ongedaan maken van de verruiming van tijdelijke huurcontracten van 2 naar 3 jaar waarbij de verhuurder een minimum termijn mag opnemen. Deze verruiming zal op 1 januari 2022 van kracht worden. Met dit wetsvoorstel wordt deze verruiming zo snel als mogelijk worden teruggedraaid.

 • Wijziging Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet

  Het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt gewijzigd in verband met de vergoedingensystematiek en een uitbreiding van de reikwijdte van het besluit (Caribisch Nederland).

 • Wet programmatuur verkiezingsuitslagen

  Met dit wetsvoorstel worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd rond het beheer en het gebruik van uitslagprogrammatuur in het verkiezingsproces.

 • Wijziging NFP ten behoeve van verlenging FM-vergunningen

  De Staatssecretaris van Economische en Klimaat heeft besloten tot een verlenging van drie jaar van de bestaande hoogvermogen middengolf vergunning, FM vergunningen en een tweetal Dab-only vergunningen in laag 4. Dit wijzigingsbesluit heeft betrekking op de continuering van de koppeling van vergunningen voor landelijke en niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band en commerciële middengolfomroep met frequentieruimte in de band voor digitale radio-omroep.

 • Mijnbouwbesluit aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

  In het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) (Kamerstukken 35 531) is een vergunningenstelsel geïntroduceerd dat bij de specifieke kenmerken van aardwarmte aansluit. In bijgaande wijziging van het Mijnbouwbesluit is uitwerking gegeven aan het in het wetsvoorstel neergelegde vergunningstelsel voor aardwarmte en worden tevens enkele andere verbeteringen doorgevoerd.

Zoeken
Uitgebreid zoeken