Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2498 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

  De termijn waarbinnen het recht op een IOW-uitkering kan ontstaan sluit per 1.1.2024. Het wetsvoorstel wijziging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) zorgt ervoor dat personen met een WW-uitkering of WGA-uitkering ook vanaf 1.1.2024 tot 1.1.2028 een uitkering op grond van de IOW kunnen krijgen.

 • Besluit tot wijziging Besluit IKV

  Werkgevers en uitkeringsverstrekkers zijn verplicht gegevens over hun werknemers en uitkeringsgerechtigden in de loonaangifte aan de Belastingdienst op te geven. De gegevens uit de loonaangiften over werknemers en uitkeringsgerechtigden worden opgenomen in de polisadministratie. Deze gegevens worden door de Belastingdienst, UWV en het CBS en ook andere afnemers gebruikt voor veel doeleinden. Inhoudingsplichtigen geven deze gegevens per werknemer of uitkeringsgerechtigde aan door gebruik te maken van inkomstenverhoudingen (IKV’s).

 • Wijziging Besluit financiële markten BES in verband met een herziening van het depositogarantiestelsel BES

  Om depositohouders te beschermen en de stabiliteit van het financiële stelsel te vergroten is er in 2017 voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) een depositogarantiestelsel voor Caribisch Nederland ingevoerd (DGS BES). Bij invoering is aangegeven om het depositogarantiestelsel na drie jaar te evalueren. De evaluatie is uitgevoerd in samenspraak met De Nederlandsche Bank (DNB). De conclusie is dat DGS BES in de huidige opzet niet voldoende bijdraagt aan het versterken van de financiële stabiliteit en bescherming van consumenten. De voorgenomen aanpassingen van het stelsel vereisen wijziging van het Besluit financiële markten BES. 

 • Compensatieregeling Stintgebruikers

  Op 1 oktober 2018 is de Stint op last van de minister van de weg gehaald. Gebruikers (veelal in de kinderopvang) moesten hun vervoer anders organiseren en maakten hiervoor kosten. Ook was de Stint in waarde verminderd. De minister compenseert deze kosten met deze regeling voor alle gebruikers van alle soorten Stints. Er waren twee soorten Stints: 800 watt Stint en 1200 watt Stint. De compensatieregeling is bedoeld voor gebruikers van beide soorten Stints.

 • Pakketwijziging 2023-1 Nationaal Frequentieplan 2014

  Dit ontwerpbesluit strekt tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (hierna: NFP). Het NFP is een soort bestemmingsplan voor (radio)frequentieruimte, waarmee de minister van EZK vaststelt welke frequentieruimte kan worden gebruikt voor welke toepassingen. Het ontwerpbesluit wordt voorbereid met behulp van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

 • Wet digitale identificatie en authenticatie in de zorg (Wet Diaz)

  Het wetsvoorstel legt de focus op veilige identificatie en authenticatie voor de zorg met behulp van inlogmiddelen die voldoen aan betrouwbaarheidsniveau hoog én een door de overheid beheerd register voor het verstrekken van identificerende kenmerken van zorgaanbieders en zorgmedewerkers. Hiermee krijgen zorgaanbieders en zorgmedewerkers keuze in welke inlogmiddelen zij gebruiken, zo kunnen zij kiezen voor een middel dat het beste past bij de betreffende werkzaamheden. De goedgekeurde inlogmiddelen beschikken over het betrouwbaarheidsniveau hoog. Deze inlogmiddelen kunnen ook worden gebruikt door zorgverzekeraars en indicatieorganen om het burgerservicenummer van cliënten te raadplegen.

 • Knelpuntenregeling schadeafhandeling Groningen

  Met onderhavige (concept-)regeling wordt een drietal taken in verband met knelpunten in de schadeafhandeling in Groningen wettelijk verankerd en aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opgedragen.

 • Wijziging Regeling operationele beperkingen lawaaiige luchtvaartuigen Schiphol

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor op de Regeling operationele beperkingen lawaaiige luchtvaartuigen Schiphol. Vliegtuigen op Schiphol worden weliswaar steeds stiller, maar er is een categorie oudere, meer lawaaiige toestellen die naar verhouding voor veel klachten zorgt vanwege geluidshinder bij omwonenden. Deze categorie noemen we ‘marginaal conforme’ vliegtuigen. Vaak betreft deze categorie zwaar beladen vrachtvliegtuigen die met vol vermogen opstijgen en maar langzaam hoogte winnen. Deze vliegtuigen zien we liever niet (meer) op Schiphol.

 • Verbod stroomstootapparatuur

  Met deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt het gebruik van apparaten waarmee elektrische schokken kunnen worden toegepast (stroomstootapparatuur) bij het voortdrijven van dieren in de veehouderij verboden.

 • Wijziging van het BBV en Bado ivm de verdere uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording en enige andere wijzigingen

  De Wet versterking decentrale rekenkamers is per 1 januari 2023 in werking getreden. Hierin is ook de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten, provincies en waterschappen opgenomen. Voor de verdere uitwerking voor gemeenten en provincies dienen het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd te worden. Dit besluit geeft hier invulling aan.