Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Consultatie in verband met de aanwijzing van beoordelingsmethoden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Bedrijfsleven, wetenschap en geïnteresseerden uit het publiek worden uitgenodigd te reageren op de aan te wijzen beoordelingsmethoden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-06-2009
Einddatum consultatie 24-08-2009
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Voedselkwaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze regeling worden beoordelingsmethoden aangewezen, die door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zullen worden gehanteerd voor de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het kader van de toelatingsprocedure.
Het betreft enerzijds communautaire beoordelingsmethoden die in zogenoemde richtsnoeren zijn vervat, anderzijds nationale beoordelingsmethoden die een (nadere) uitwerking zijn van communautaire toelatingsvoorwaarden uit Richtlijn 91/414/EEG en Richtlijn 98/8/EG.
De richtsnoeren worden op grond van artikel 2.4 en 3.4 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden separaat ter inzage gelegd en daarna aangewezen door middel van een besluit van de ministers van LNV en VROM.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Producenten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die in Nederland een gewasbeschermingsmiddel of biocide op de markt willen brengen.

Verwachte effecten van de regeling

De effecten zijn beperkt, omdat de meeste beoordelingsmethoden nu reeds worden gehanteerd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De plaats in het wettelijk systeem van de bewuste methoden wijzigt echter vanwege de inwerkingtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden per 17 oktober 2007. Om die reden worden de methoden nu bij regeling aangewezen. Tot nu toe zijn de onderhavige beoordelingsmethoden in de Handleiding voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Staatscourant 2006, nr. 248) opgenomen.

Doel van de consultatie

Het doel is drieledig:
1. een belanghebbende de gelegenheid geven kennis te nemen van de door het College te hanteren methoden;
2. de gelegenheid bieden commentaar te leveren op de te hanteren beoordelingsmethoden.
3. overige relevante opmerkingen bij de ontwerp regeling te plaatsen.

Na consultatie zal de regeling definitief worden vastgesteld.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op de gehele voorliggende regeling.

Meer informatie

  • Lijst van richtsnoeren en beoordelingsmethoden