Herzien concept AMvB Verkeerverdelingsregel tussen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Lelystad Airport (LA)

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een verkeersverdelingsregel voor tussen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Lelystad Airport (LA). Met deze verkeersverdelingsregel wil het ministerie de internationale netwerk- en hubfunctie van AAS maximaal ondersteunen. In deze consultatie wordt een herziene conceptversie van de verkeersverdelingsregel voorgelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-01-2019
Einddatum consultatie 07-02-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8754
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Luchtvaartmaatschappijen (voornamelijk de luchtvaartmaatschappijen die thans op AAS opereren en die op LA willen opereren);
• Luchthavens (voornamelijk AAS en LA);
• Passagiers;
• De slotcoördinator;
• Omwonenden van de luchthavens;
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Doel van de regeling:
De capaciteit voor luchtvaart in Nederland is nu en in de toekomst schaars. Het kabinetsbeleid is erop gericht de beschikbare capaciteit op AAS zo in te zetten, dat de internationale netwerk- en hubfunctie van AAS maximaal wordt ondersteund. Dit betekent dat AAS primair is bedoeld voor het (inter)continentale hub- en mainportgebonden verkeer. Regionale luchthavens richten zich voornamelijk op punt-tot-punt verkeer. De verkeersverdelingsregel is één van de instrumenten om invulling aan het kabinetsbeleid te geven (selectiviteitsbeleid).

Een verkeersverdelingsregel beoogt in zijn algemeenheid vliegverkeer te verdelen tussen twee of meer vliegvelden die dezelfde agglomeratie bedienen. In dit specifieke geval van verdeling van vluchten tussen AAS en LA bestaat de regel uit de volgende twee elementen:
1. de capaciteit op LA wordt tot 25.000 slots met prioriteit beschikbaar gesteld voor verkeer afkomstig van AAS. Na drie jaar zal een evaluatie van de werking van de verkeersverdelingsregel plaatsvinden. Op basis hiervan en na akkoord van de Europese Commissie zullen ook de slots tussen 10.000 en 25.000 op LA met prioriteit beschikbaar komen voor verkeer dat afkomstig is van AAS tot 25.000 slots;
2. de vrijgekomen capaciteit op AAS, als gevolg van de regel, wordt exclusief beschikbaar gesteld voor transferverkeer, dat nader gedefinieerd wordt in een ministeriële regeling.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Als gevolg van de verkeersverdelingsregel:
• Verplaatst punt-tot-punt vliegverkeer van AAS naar LA;
• Wordt capaciteit op AAS voor transferverkeer gecreëerd.

Waarop kunt u reageren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangt graag uw opmerkingen. Deze worden zorgvuldig bekeken en gebruikt om waar mogelijk de regelgeving te verbeteren. U kunt tot en met 7 februari 2019 reageren op de volgende documenten:
1) Concept AMvB verkeersverdelingsregel;
2) Concept artikelsgewijze toelichting op de AMvB verkeersverdelingsregel;
3) Concept nota van toelichting bij de AMvB verkeersverdelingsregel;
4) Concept regeling verkeersverdelingsregel;
5) Concept nota van toelichting bij de regeling verkeersverdelingsregel.

NB1: Dit is een herzien concept van de verkeersverdelingsregel. Het eerste concept is in 2017 op deze site geconsulteerd. Het eerste concept is ingetrokken. Zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/12/04/notificatie-van-een-verkeersverdelingsregel-vvr.

NB2: van 11 januari t/m 21 februari 2019 loopt ook de zienswijzeprocedure voor het Ontwerpwijzigingsbesluit voor het Luchthavenbesluit Lelystad. Zie www.platformparticipatie.nl/luchthavenlelystad

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl