Herziening regels niet tijdig beslissen op vreemdelingenrechtelijke aanvragen

Dit voorstel voorziet in de herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-10-2020
Einddatum consultatie 12-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 12001
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vreemdelingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het kabinet heeft besloten dat dwangsommen in vreemdelingenzaken definitief zullen worden afgeschaft. Dit wetsvoorstel voorziet in dat
voornemen. Geregeld wordt dat voortaan ieder kwartaal zal worden gerapporteerd over de mate waarin binnen bepaalde categorieën vreemdelingenzaken binnen de geldende wettelijke termijnen wordt beslist. Deze rapportage zal zijn gebaseerd op constante monitoring van een aantal relevante indicatoren waarvan ten minste maandelijks verslag zal worden gedaan. Het wordt opnieuw mogelijk in alle vreemdelingenzaken beroep tegen niet tijdig beslissen in te stellen bij de bestuursrechter. In het kader van dit beroep kan de bestuursrechter de IND opdragen binnen een bepaalde termijn te beslissen.
Voorts wordt, conform de Procedurerichtlijn, geregeld dat de beslistermijn van zes maanden in asielzaken voortaan onder bepaalde voorwaarden direct met drie maanden kan worden verlengd, niet pas na een eerdere verlenging met negen maanden.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000