Hoger beroep en cassatie in civiele zaken digitaal

Vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht en digitalisering van procedures in burgerlijk recht in hoger beroep en in cassatie. Zie ook de toelichting op de consultatiestukken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-04-2014
Einddatum consultatie 20-06-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht in hoger beroep - en deels - in cassatie en de invoering van termijnen voor partijen en de rechter maakt de procesgang overzichtelijker en meer voorspelbaar. Door de nadruk te leggen op vroegtijdig contact met de rechter en sturing door de rechter, wordt bereikt dat de procedure sneller kan verlopen en ook minder kostbaar is. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspraak. De digitalisering van procedures in het burgerlijk recht in hoger beroep en in cassatie maakt het procederen voor veel rechtzoekenden toegankelijker. De rechtspraak wordt hiermee aan de eisen van de tijd aangepast.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtzoekenden, hun procesgemachtigden en andere bij de rechtspraak betrokken partijen.

Verwachte effecten van de regeling

Een meer overzichtelijke en voorspelbaarder procesgang, een sneller verloop van procedures en een grotere toegankelijkheid van de rechterlijke macht.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt getoetst of het beoogde doel kan worden bereikt. Ook wordt getoetst of de voorgestelde regeling in de praktijk werkbaar is of tot ongewenste gevolgen zal kunnen leiden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie