Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen

Het ministerie van Economische Zaken wil eenieder graag in de gelegenheid stellen zijn/haar mening te geven over de inhoud van het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-04-2015
Einddatum consultatie 05-05-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Ondernemen Organisatie en beleid Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 dient ter implementatie van de herziene Europese aanbestedingsrichtlijnen voor overheidsopdrachten (richtlijn 2014/24/EU), voor speciale sectoropdrachten (richtlijn 2014/25/EU) en de nieuw geïntroduceerde concessierichtlijn (2014/23/EU). De voorgestelde wijzigingen hebben alleen betrekking op die onderdelen van de Aanbestedingswet 2012 die zien op opdrachten boven de Europese drempelwaarden. De huidige Aanbestedingswet 2012 bevat al een beperkt regime voor concessies voor openbare werken. Met de introductie van de concessierichtlijn wordt één licht regime voor concessies voor werken en diensten geïntroduceerd voor zowel aanbestedende diensten als speciale-sectorbedrijven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het conceptwetsvoorstel is van toepassing op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten en concessieopdrachten. De bepalingen in het wetsontwerp zijn van toepassing op aanbestedende diensten, publiekrechtelijke instellingen en speciale sectorbedrijven. Het wetsvoorstel zal gevolgen hebben voor het bedrijfsleven.

Verwachte effecten van de regeling

De maatregelen in de herziene aanbestedingsrichtlijnen sluiten aan bij de ambities van de Aanbestedingswet 2012 om de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten en speciale-sectoropdrachten te verbeteren, de lasten te verminderen en meer ruimte te bieden voor het realiseren van strategische doelstellingen bij opdrachten (zoals innovatie en duurzaamheid). De in de Aanbestedingswet 2012 toegepaste systematiek wordt dan ook niet geraakt door de herziene aanbestedingsrichtlijnen. Als gevolg van de herziene aanbestedingsrichtlijnen krijgen de aanbestedende diensten meer flexibiliteit bij de toepassing van enkele aanbestedingsprocedures. Hierdoor kunnen zij vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten en zodoende de opdracht effectiever en efficiënter in de markt zetten.
De introductie van een concessierichtlijn moet leiden tot een verbetering van de transparantie en gelijke behandeling van ondernemers bij het plaatsen van concessieopdrachten. De uitgangspunten van de concessierichtlijn zijn gelijk aan die van de aanbestedingsrichtlijnen. Op een aantal punten wijkt de concessierichtlijn echter af van de aanbestedingsrichtlijnen, bijvoorbeeld ten aanzien van gunningscriteria en keurmerken. Om versnippering van het aanbestedingsrecht te voorkomen en een eenduidige toepassing te stimuleren is ervoor gekozen de keuzes die de aanbestedingsrichtlijnen en de concessierichtlijn bieden zoveel mogelijk op dezelfde wijze in te vullen.

Doel van de consultatie

Het ministerie van Economische Zaken wil eenieder graag in de gelegenheid stellen zijn/haar mening te geven over de inhoud van het conceptwetsvoorstel en de concept memorie van toelichting en leggen ze daarom aan u voor ter consultatie.
Uw reactie zal niet separaat worden beantwoord, maar zal worden betrokken bij de verdere uitwerking van het conceptwetsvoorstel. In de memorie van toelichting zal een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de ontvangen reacties.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het voorliggende conceptwetsvoorstel ligt integraal ter consultatie voor. Op een aantal punten verzoekt het ministerie via dit consultatiedocument gericht om inbreng om deze mee te kunnen nemen in de afwegingen bij de afronding van het conceptwetsvoorstel.

Doordat het hier om implementatie van Europese richtlijnen gaat, is de beleidsruimte in beginsel beperkt tot invulling van de lidstaatopties die in de richtlijnen zijn opgenomen.
Uw zienswijze wordt met name gevraagd wat betreft:
1. Verplichting tot elektronisch aanbesteden: de ingangsdatum van verplicht elektronisch aanbesteden
2. Termijnen: de verkorting van de termijnen
3. Rechtstreekse betaling van onderaannemers: de keuze om artikel 71 derde lid (2014/24/EU) en artikel 88 derde lid (2014/25/EU) niet te implementeren
4. Voorbehouden opdrachten: de keuze om artikel 20 (2014/24/EU) en artikel 38 (2014/25/EU) onverkort te implementeren
5. Voorbehouden opdrachten voor specifieke diensten: de keuze om artikel 77 (2014/24/EU) en 94 (2014/25/EU) niet te implementeren.

In het bijgevoegde document vindt u een korte toelichting op deze onderwerpen. Ook informeren wij u in het document over de introductie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Europese Eigen Verklaring).

Meer informatie

  • 1. Transponeringstabel richtlijn 2014/23/EU

  • 2. Transponeringstabel richtlijn 2014/24/EU

  • 3. Transponeringstabel richtlijn 2014/25/EU

  • 4. Toelichtend document internetconsultatie implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen

  • 5. Geconsolideerd conceptwetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012 ivm aanbestedingsrichtlijnen

  • 6. Eindrapport Lasteneffecten implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen

  • 7. Bedrijfseffectentoets implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen

  • 8. Integraal Afwegingskader implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen