Wetsvoorstel informatieverschaffing in civiele zaken

Het wetsvoorstel regelt dat degene die partij is bij een rechtsbetrekking, recht heeft op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden aangaande die rechtsbetrekking. Het recht kan buiten rechte worden ingeroepen en zo nodig in rechte worden afgedwongen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: