Wet bevordering internationalisering hoger onderwijs

Doel wetsvoorstel is bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs:
- een verbeterde regeling voor het verzorgen van gezamenlijk hoger onderwijs met Nederlandse en buitenlandse instellingen
- een gewijzigde regeling van de studiekeuzeactiviteiten voor studenten met een buitenlandse vooropleiding
- uitbreiding van de bevoegdheid van het college voor promoties ook andere personeelsleden dan hoogleraren aan te wijzen als promotor
Daarnaast een aantal technische verbeteringen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-04-2015
Einddatum consultatie 24-05-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs Onderzoek en wetenschap

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs. Daarnaast wordt een aantal technische verbeteringen voorgesteld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze aanpassingswet raakt studenten uit Nederland en Caribisch Nederland en (het personeel van) instellingen voor hoger onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachte effecten zijn dat internationalisering van het hoger onderwijs bevorderd wordt; dat meer buitenlandse studenten en onderzoekers naar Nederlandse hoger onderwijsinstellingen komen en omgekeerd.
Er is naar verwachting een beperking van administratieve lasten voor instellingen, omdat een instelling kan voorkomen dat studenten van joint programmes zich telkens in- en uitschrijven. Een andere vermindering van uitvoeringslasten is dat instellingen niet langer hoeven vast te stellen of een student die zich aanmeldt voor een opleiding wel of niet een buitenlandse vooropleiding heeft gevolgd. Dat onderscheid is niet langer relevant. Daar staat tegenover, dat bij het verplicht aanbieden van de studiekeuzeactiviteiten aan alle studenten, er mogelijk extra lasten bij de instellingen kunnen optreden. De instelling moet bijvoorbeeld haar instellingsregels aanpassen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen in de Wet hoger onderwijs en onderzoek (WHW) hen de mogelijkheid bieden hierop te reageren. Nagegaan kan worden op de wet bevordering internationalisering hoger onderwijs tegemoetkomt aan de wensen uit de praktijk.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie