Kaderwet overige JenV-subsidies

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid bereidt de Kaderwet overige JenV-subsidies voor. Deze komt in plaats van de Wet Justitie-subsidies. Deze wet harmoniseert en standaardiseert de subsidieregelgeving van het ministerie en draagt tevens bij aan de rechtseenheid binnen het subsidierecht in Nederland doordat de systematiek van de wet aansluit bij de subsidiekaderregelgeving van de andere ministeries.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-11-2019
Einddatum consultatie 01-01-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10324
Onderwerpen Bestuursrecht Organisatie en beleid Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanvragers en ontvangers van subsidie

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor organisaties (rwt’s) die nu reeds subsidie ontvangen wijzigt er feitelijk niets. Hiervoor wordt door middel van aanpassingswetgeving gezorgd. Voor burgers, bedrijven en instellingen die nu subsidie ontvangen op grond van een regeling die zijn grondslag vindt in de WJS wijzigt er evenmin iets omdat deze regelingen te zijner tijd onder de nieuwe wet zullen worden ‘opgehangen’. Voor aanvragers en ontvangers van subsidies op grond van te zijner tijd op te stellen nieuwe subsidieregelingen, zal de aanvraag, de uitvoering en de verantwoording efficiënter en dus minder belastend zijn doordat de uniforme subsidiëringssystematiek van het USK, zoals neergelegd in de aanwijzingen voor subsidieverstrekking, wordt gevolgd. Ook aan overheidszijde leidt dit tot meer efficiëntie en minder belasting.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen