Instelling Keuringsdienst roodvleesslachterijen

De roodvleeskeuring in Nederland wordt nu uitgevoerd door de private organisatie KDS. KDS handelt in opdracht van de NVWA. De roodvleeskeuring is een cruciale stap in de borging van de publieke belangen volksgezondheid en voedselveiligheid. Aan de borging van deze belangen mogen geen concessies worden gedaan. Deze wetswijziging beoogd dan ook de publieke inbedding van de post mortem (PM) keuringswerkzaamheden, die KDS momenteel uitvoert, in een op te richten Keuringsdienst roodvleesslachterijen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2016
Einddatum consultatie 31-07-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren Voedselkwaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Momenteel wordt de roodvleeskeuring in Nederland uitgevoerd door een private organisatie, de B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). Dit bedrijf handelt in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze roodvleeskeuring is een cruciale stap in de borging van de publieke belangen volksgezondheid en voedselveiligheid. Aan de borging van deze belangen mogen geen concessies worden gedaan. Dit is een kwestie van publiek vertrouwen in de veiligheid van ons vlees: iedere partij in de vleesketen moet er van doordrongen zijn dat al het bij keuring en toezicht betrokken personeel onafhankelijk is van het bedrijfsleven en “voedselveiligheid” als enig doel heeft. Dit botst met de schijn van belangenverstrengeling tussen het private KDS en de slachthuissector. De kern van de veranderingen die met dit wetsvoorstel worden beoogd is dan ook de publieke inbedding van de post mortem (PM) keuringswerkzaamheden, die KDS momenteel uitvoert, in een op te richten Keuringsdienst roodvleesslachterijen. Deze keuringsdienst heeft tot taak de PM keuringswerkzaamheden te laten verrichten door keuringsassistenten. Bij die keuring voeren keuringsassistenten de werkzaamheden uit die volgens verordening (EG) nr. 854/2004 aan officiële assistenten mogen worden opgedragen. Dit wetsvoorstel is een tussenstap in het proces om keuring en toezicht in het veterinaire domein te verbeteren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Overheid: Ministeries van EZ, BZK, V&J, VWS, FIN en de NVWA
Bedrijfsleven: Nederlandse roodvleesslachthuizen vertegenwoordigd door de Centrale Organisatie voor de Vleessector, B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, Stichting Merita, Stichting Administratiekantoor KDS, Stichting CBS en CoMore B.V.

Verwachte effecten van de regeling

Het doel is om de publieke inbedding van de post mortem keuringswerkzaamheden met zo weinig mogelijk andere wijzigingen gepaard te laten gaan. De gevolgen voor het personeel zijn dan ook beperkt. Alle keuringsassistenten in dienst van de Stichting Merita en KDS volgen hun taken en treden in dienst van de Keuringsdienst roodvleesslachterijen. Hetzelfde geldt voor de medewerkers van CoMore B.V. die bedrijfsvoeringstaken (kwaliteitsbeleid, werkplanning, financiële en personele administratie) of managementtaken (regio- en operationeel management) verrichten ten behoeve van KDS, voor de uitvoering van de in het contract VWA-KDS vastgelegde taken. Het personeel zal hun werkzaamheden blijven uitvoeren totdat het wetsvoorstel in werking treedt. Ook worden de bestaande arbeidsvoorwaarden en werkzaamheden voor de medewerkers gecontinueerd. Wel worden zij op grond van de Wet privatisering ABP en het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP verplicht deelnemer bij het ABP.

Een ander gevolg van het wetsvoorstel is dat het zogenaamde roodvleesconvenant (afspraken tussen sector en overheid over keuringswerkzaamheden en de bijbehorende tarieven) behoort te eindigen. Hierover wordt overlegd met de betrokken (sector)partijen.

De oprichting van de Keuringsdienst roodvleesslachterijen leidt niet tot extra regeldruk of administratieve lasten voor slachterijen of andere organisaties. De wijze van factureren blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige werkwijze.

De transitiekosten van KDS naar de Keuringsdienst roodvleesslachterijen bedragen eenmalig € 0,5 miljoen. De overgang naar het pensioenfonds ABP kost naar schatting eenmalig €0,2 miljoen. Dit betreft de administratieve afhandeling van het opzeggen van het contract met pensioenverzekeraar Averó Achmea. Welke kosten zijn verbonden aan een collectieve waardeoverdracht van de pensioenen van Averó Achmea naar het ABP is nu nog niet te zeggen. De structurele kosten zullen niet of zeer beperkt stijgen.

Doel van de consultatie

Deze consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

In principe is een reactie op alle onderdelen van de regeling mogelijk. Wel is het goed om te beseffen dat het kabinet in de brief ‘Herinrichting Keuring en Toezicht’ van 16 oktober 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 33835, nr. 16) heeft aangegeven dat het wenselijk is dat het borgen van veilig voedsel, in aanvulling op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, herkenbaar door de overheid gebeurt. Dat dient publiek gewaarborgd te worden en niet in een private structuur, zoals het geval is bij KDS. Ook is de keuze om een en ander vorm te geven in een ZBO weloverwogen gemaakt. Een andere publieke organisatiestructuur dan een ZBO resulteert in een forse stijging van de structurele kosten.

Meer informatie