Wet kind, draagmoederschap en afstamming

Dit wetsvoorstel is aangekondigd per kabinetsbrief van 12 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 33836, 45). De regeling voor draagmoederschap en versterking van het recht op afstammingsinformatie sluit aan bij de veranderingen en behoeften in de samenleving van vandaag en in de toekomst. Het kind staat hierbij centraal, meer in het bijzonder de ontwikkeling van diens afstammingsidentiteit en de bescherming van banden met personen die een belangrijke rol spelen in diens leven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-04-2020
Einddatum consultatie 22-05-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10948
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Minderjarigen, draagmoeders, wensouders, minderjarige ouders, rechterlijke macht, ambtenaren burgerlijke stand, advocatuur.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gerechtelijke vaststelling van ouderschap na draagmoederschap zal voor het kind en alle andere betrokkenen meer zekerheid bieden voorafgaand aan de start van het draagmoederschap.
De regeling versterkt het recht van het kind op een naam, nationaliteit en beschermt de band met diens ouders. Ook biedt het waarborgen voor de beschikbaarheid van afstammingsinformatie.
De regeling biedt draagmoeders waarborgen tegen oneigenlijke druk en uitbuiting en geeft draagmoeder en wensouders zekerheid over de juridische uitkomst voorafgaand aan het traject.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen Integraal Afwegingskader kind draagmoederschap en afstamming

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Boek 1 BW

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Boek 10 BW

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl